Snabbspår centrum

Snabbspår centrum

Officiella förslag

I Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens måldokument för kollektivtrafiken Koll2035 finns en förbindelse i Nya Allén från Viktoriagatan via Polhemsplatsen till Nordstan, med hållplatserna Avenyn och Polhemsplatsen. Delen Viktoriagatan - Kungsportsavenyn avser man bygga före 2022, och delen Kungsportsavenyn - Polhemsplatsen - Nordstan 2023-2027.


Även Översiktsplanen för Centrala Göteborg (remissutgåva) eftersträvar en snabbförbindelse mellan Polhemsplatsen och Linnéplatsen.


Våra förslag

Vi stödjer ambitionen med en snabb passage för spårvägen från Centralstationen/Polhemsplatsen till Linnéplatsen. Centrum är idag den del av spårvägsnätet som har långsammast trafik, och det är angeläget att detta åtgärdas.


Detta kan antingen utföras i markplan eller i ytlig tunnel med betonglock. Vilket man väljer är inte det väsentliga, utan det viktiga är att spårvägen ges så få hållplatser som möjligt, samt så långt möjligt ges eget körfält och effektiv signalprioritet. Om tunnel väljs, är det en fördel om så många hållplatser som möjligt placeras i gatuplan: Det gör hållplatserna lättare att nå, ger en tryggare känsla, och en lägre kostnad.


Prioriterade länkar

Vi ser här framför allt två sträckor som möjliga att bygga ut: Nya Allén och Sprängkullsgatan - Övre Husargatan. Om ovanjordsalternativ väljs, kan det ske till relativt rimlig kostnad.


Allélänken

Snabbspårväg mellan Park Viktoriagatan och Polhemsplatsen.

På eller under jord.

En hållplats vid Stora Teatern.


Sprängkullslänken

Snabbspårväg i Sprängkulls- och Övre Husargatorna mellan Hagastationen och Linnéplatsen.

På eller under jord.

Inga hållplatser.


På detta sätt kan snabbtrafik ordnas från nordost via Allélänken västerut.

Men även från nordost via Allélänken, Hagastationen, och Sprängkullslänken vidare mot Tynnered.

Och Sahlgrenska kan få en snabb förbindelse med Hagastationen.


Alternativa och kompletterande länkar


Snabbspår i Vasagatan

En annan möjlighet för trafiken mot Tynnered är att snabba upp trafiken på Vasagatan och ansluta den till Sprängkullslänken mot Linnéplatsen. Detta kan göras genom att alla hållplatser utom Valand och Handelshögskolan (Hagastationen södra entré) förläggs till korsande gator (Vasaplatsen, Vasa Viktoriagatan). 7:an och 10:an kan eventuellt gå via Domkyrkan för att snabba upp trafiken. Fördelen med denna lösning är att snabblinjerna även kan angöra Valand.


Heden - Svingeln

En ytterligare möjlighet är att leda trafik från nordost via Svingeln, Skånegatan och Heden till Valand.


Operalänken

En annan länk som länge diskuterats som den sista länken i Kringen är en länk mellan Stenpiren och Lilla Bommen för förbifart runt centrum. En sådan länk är effektiv framför allt för trafik mellan väster och Hisingen, men även mot Gullbergsvass, om spårväg byggs där.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).