Snabbspår centrum

Snabbspår centrum

Officiella förslag


Allén - Övre Husargatan

Snabbförbindelse i Alléstråket har diskuterats länge.


I Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens måldokument för kollektivtrafiken Koll2035 finns en förbindelse i Nya Allén från Viktoriagatan via Polhemsplatsen till Nordstan, med hållplatserna Avenyn och Polhemsplatsen. Delen Viktoriagatan - Kungsportsavenyn avser man bygga före 2022, och delen Kungsportsavenyn - Polhemsplatsen - Nordstan 2023-2027.


Översiktsplanen för Centrala Göteborg (remissutgåva) eftersträvar en snabbförbindelse mellan Polhemsplatsen och Linnéplatsen.


En utredning pågår i frågan:

Förstudie för spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan, november 2021

Presentation oktober 2021

Presentation maj 2021.

Visualisering för anslutning till Linnéplatsen april 2022.

Sammanställning av remissvar juni 2022.

Utredningen arbetar med två förslag:

UA1: Spårväg Järntorget - Alléstråket - Polhemsplatsen. 

UA2: Spårväg Linnéplatsen - Övre Husargatan - Alléstråket - Polhemsplatsen.


Förslaget om spårväg i Övre Husargatan - Sprängkullsgatan är inte nytt. En sådan spårväg fanns mellan Linnéplatsen och Vasagatan mellan 1882 och 1902.


I förslag UA2 arbetar utredarna även med tanken att följande spårvägssträckor slopas:

- Vasagatan mellan Haga Kyrkogata och och Vasaplatsen.

- Viktoriagatan mellan Vasagatan och Grönsakstorget.

- Västergatan 


Svingelnlänken

En förbindelse Stampgatan - Svingeln - snabbspåret mot nordost har diskuterats (Ansats till infrastrukturåtgärder för vidare analys, 2015, s. 34). Svingelnlänken är nu åter aktuell och under utredning (se s. 24).


Operalänken

En länk vid Operan har funnits 1902-1971.

Diskussion om en ny operalänk (Stenpiren-Hisingsbron-Centralstationen) hålls sedan länge levande i staden.

Redogörelse för kunskapsläget december 2021 (klicka på handlingar punkt 21).


Engelbrektslänken

Beslut finns om att bygga en länk i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan - Engelbrektslänken. Detta är dock ingen snabblänk, utan den är tänkt som alternativ körväg.


Hedenlänken

En spårväg Valand - Heden - Bohusgatan har också under långt tid diskuterats.


Våra förslag


Förutsättningar och mål

Spårvägsnätet i centrum är gammalt och i huvudsak utformat för lokal trafik i en stad som var mycket mindre. Nätet i centrum behöver moderniseras och anpassas till det omfattande förortsnät som undan för undan byggts ut. Det behöver utöver detta anpassas till framtida och planerade utbyggnader av staden. Spårvägsnätet skall vara en möjliggörare för modern, urban kommunikation, och får inte vara en begränsande faktor för stadens utveckling. Framför allt behöver kapacitet och snabbhet, som motsvarar samtidsmänniskans förväntningar, utvecklas i centrum, samtidigt som den lokala trafikens behov även fortsättningsvis tillgodoses. Man bör samtidigt beakta möjligheter till alternativa körvägar och vändmöjligheter vid tillfälliga stopp eller längre arbeten. Särskilt bör Brunnsparken avlastas, där idag de flesta spårvägslinjer passerar.


Överväganden

Vid val av åtgärder bör behov av snabbhet, kapacitet, alternativa körvägar, vändmöjligheter och lokal trafikförsörjning beaktas; i förhållande till nuvarande och kommande behov.


Om snabbhet och kapacitet inte blir tillräckliga, bör parallella eller planskilda lösningar övervägas.


Kartan till höger

Lila: Officiella förslag som vi stödjer:

- Allélänken

- Övre Husargatan

- Svingelnlänken

Rött: Våra kompletterande förslag:

- Linnéplatsen-Seminariegatan via Övre Husargatan

- Vasalänken

Rosa: Övriga förslag:

- Odinslänken

- Operanlänken

Prioriterade länkar

Alléstråket - Övre Husargatan

(Lila i kartan ovan - officiellt förslag som vi stödjer)


Utredningen föreslår alltså (förslag UA2) en spårväg:


     Linnéplatsen - Övre Husargatan - Sprängkullsgatan - Alléstråket -       Polhemsplatsen - snabbspåret mot nordost/Hisingsbron


Vi stödjer detta förslag och ser det som viktigt för att skapa en modern innerstadsspårvägVi tror att en snabb spårvägslänk Linnéplatsen - Övre Husargatan - Sprängkullsgatan - Alléstråket - Polhemsplatsen - snabbspåret mot nordost/Hisingsbron skulle utgöra en mycket välkommen lösning på problemet kapacitet, snabbhet och alternativa körvägar. Lösningen skulle också ge en god tillgång till Hagastationen, inte minst för Sahlgrenska och boende i sydväst. Spårväg i Övre Husargatan - Sprängkullsgatan är den snabbaste och mest logiska vägen från Linnéplatsen och in mot centrum.


I åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjöld från 2021 dras slutsatsen att spårvägsnätet i centrum inte har tillräcklig kapacitet för de utbyggnader i Frölunda och Dag Hammarskjöld som vore önskvärda. Kanske är spårväg i Övre Husargatan därvid den felande länken? Det är viktigt att åtgärderna i centrum dimensioneras för de planerade bebyggelserna i Frölunda och längs Dag Hammarskjöldsleden.


Redan 1882 anlades spårvägen i Övre Husargatan, som den mest naturliga förbindelsen mellan Linnéplatsen och centrum. 1902 ville man istället skapa en ringlinje, och anlade därför de idag befintliga spårvägarna i Västergatan och Linnégatan. Hade man inte gjort det, hade vi kanske sedan länge haft en snabb och effektiv spårväg i Övre Husargatan anpassad för förortstrafiken.


Exempel på snabba, genomgående linjer som skulle kunna trafikera en sådan lösning är:


     * Tynnered/Järnbrott - Övre Husargatan - Alléstråket -    Polhemsplatsen - snabbspåret - Angered/Bergsjön.


     * Saltholmen - Karl Johansgatan - Alléstråket - Angered.Linnéplatsen - Seminariegatan

(Rött i kartan ovan - vårt kompletterande förslag)


     Linnéplatsen - Seminariegatan

     via Övre Husargatan


Trafikkontorets presentation angående anslutning av Lindholmsförbindelsen till Linnéplatsen (Visualisering för anslutning till Linnéplatsen april 2022) föreslår att länken i Övre Husargatan ansluter till befintlig spårväg i Olivedalsgatan och sedan når Linnéplatsen via Linnégatan. Vi förslår istället att banan i Övre Husargatan går hela vägen fram till Linnéplatsen. Detta skulle skapa ett rakt och bekvämt stråk från Frölunda/Dag Hammarskjöld till Hagastationen och centrum.


Anslutande förslag

Trafikkontorets utredning föreslår, i anslutning till spårväg i Övre Husargatan-Allén, även att följande spårvägar läggs ner:

- Vasagatan väster om Aschebergsgatan.

- Haga Kyrkogata - Västergatan - Seminariegatan.

- Viktoriagatan - Grönsakstorget.


Vi vill kommentera detta på följande sätt:


Alternativa körvägar och vändmöjligheter

Trafikkontorets utredning eftersträvar ett robust nät. Samtidigt erbjuder utredningen förslag ingen, till den förslagna spårvägen i Allén, alternativ körväg, som inte passerar Brunnsparken. Det är viktigt att beakta möjligheten till alternativa körvägar och vändmöjligheter.


Vasagatan

Spårvägen i Vasagatan bör behållas. Den utgör just en sådan alternativ körväg, och är dessutom en mycket vacker spårväg i allé i stenstaden.


Vasalänken

(Röd i kartan ovan - vårt kompletterande förslag)


     Haga Kyrkogata - Sprängkullsgatan

     via Vasagatan


Om spårvägarna i Västergatan och Viktoriagatan slopas enligt Trafikkontorets förslag, föreslår vi att spårvägen i Vasagatan istället förlängs ut till Sprängkullsgatan.


På den nyanlagda sträckan mellan Sprängkullsgatan och Haga Kyrkogata bör en hållplats anläggas. På så sätt skulle hög tillgänglighet etableras till viktiga målpunkter såsom Universitets samhällsvetenskapliga institutioner, Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga biblioteket och Hagastationens södra entré i Handelshögskolan. På detta sätt kan även en alternativ körväg erbjudas, som inte belastar Brunnsparken, och ett alternativt sätt att nå Hagastationen via dess södra entré etableras.


Idéer till permanentlinjer via den här föreslagna Vasalänken, exempelvis:


     * Länsmansgården - Gropegårdsgatan - Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget - Alléstråket - Sprängkullsgatan - Vasagatan - Valand - Korsvägen - Mölndal (lila i linjekartan) (se våra förslag Gropegårdslänken och Lindhomen-Järntorget).


och:


     * Järnbrott - Linnéplatsen - Sprängkullsgatan - Hagastationens södra entré - Vasagatan - Brunnsparken. Exempelvis kan linje 2 läggas om denna väg.


Vasalänken, med hållplats enligt ovan, föreslås även av Göteborgs Spårvägar i deras remissvar (Yttrande över Förstudie för Spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan, Göteborgs Spårvägar, 2022-03-16, Trafikkontoret DNR 2431/20, Göteborgs Spårvägar DNR 0343/22.).


Alternativ till Vasalänken:

Behåll Västergatan och Viktoriagatan

Alternativt kan spårvägarna i Västergatan och Viktoriagatan mellan Parkgatan och Vasagatan behållas för att uppnå ungefär samma syften.


Även i detta fall är det, av samma skäl som ovan, viktigt med en hållplats i Haga Kyrkogata i anslutning till Universitets institutioner i Vasagatans västra del och Hagastationens södra entré.


Om spårvägen i Västergatan behålls för lokal trafikförsörjning, blir det också möjligt att bygga den nya länken i Övre Husargatan - Sprängkullsgatan för högre snitthastighet, helt utan hållplatser och med färre växlar. De alternativa körvägarna blir fler, men en linje Järntorget - Valand når inte Universitetets institutioner, utan dess hållplats hamnar på Vasa/Viktoriagatan.


Viktoriagatan - Grönsakstorget

Spårvägen i Viktoriagatan mellan Parkgatan och vidare till Grönsakstorget möjliggör idag vändning inom vallgraven, vid avstängning i centrum. Om detta kan lösas på annat sätt, kan vi bejaka att denna spårväg slopas.
Linjekartan visar ett möjligt sätt att trafikera Vasalänken.

Lila linje 14 går här även via Järntorgslänken och Gropegårdslänken.


Alternativa och kompletterande länkar


Svingelnlänken eller Odinslänken

(Lila i den övre kartan - officiellt förslag som vi stödjer)


     Stampgatan - Svingeln - snabbspåret mot nordost


eller

(Rosa i den övre kartan)


     Skånegatan - Folkungagatan - Odinsplatsen - snabbspåret


Det skulle vara mycket praktiskt att, som alternativ körväg eller för en permanent linje, kunna ha möjlighet att ansluta till snabbspåret någonstans mellan Polhemsplatsen och Ånäsvägen. Ovan nämner vi två alternativ som vi tror skulle vara möjliga.


Operalänken

(Rosa i den övre kartan)


     Stenpiren - Hisingsbron - Centralstationen


Operalänken är ett sätt att avlasta Brunnsparken på dess norra sida. Den möjliggör förbindelse mellan snabbspåret och Hisingsbron västerut utan att passera Brunnsparken.


Operalänken erbjuder en snabbare förbindelse mellan Hisingen och västra Göteborg. Alternativa lösningar för detta är Lindholmsförbindelsen och Gropegårdslänken. Operalänken kan också vara aktuell om Allélänken och Vasalänken inte erbjuder tillräcklig kapacitet och omledningsmöjligheter.Hedenlänken

(Ej utmärkt i kartan)


     Valand - Heden - Bohusgatan - Skånegatan


En spårväg över Heden och Bohusgatan mellan Valand och Skånegatan har under lång tid diskuterats i Göteborg. En sådan länk skulle inte bara ge möjlighet till en till Allélänken alternativ körväg, utan skulle också ge möjlighet till parallella permanentlinjer, som på det sättet skulle utöka kapaciteten. De skulle bli mer lokala linjer, som via Sprängkullsgatan, Vasagatan, Bohusgatan och Odinsplatsen/Svingeln, skulle kunna sammanbinda sydväst och nordost och nå viktiga målpunkter som Hagastationens södra entré/universitetsinstitutioner, Valand och evenemangsstråket.


När Engelbrektslänken nu planeras, behövs dock Hedenlänken inte längre som alternativ körväg. Vi uppfattar också att det finns en opinion för att bevara Heden som öppen plats för idrott och rekreation. Vi har därför valt att i nuläget inte rita in Hedenlänken på vår karta.


Se även

Sahlgrenska

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Marklandsgatan - Högsbo - Askim

Ekedalslänken

Mariaplanstunneln


Läs mer

Reflektioner Allén-Övre Husargatan 2021

Kommentar Linnéplatsen-Övre Husargatan 2022

Remissvar Linnéplatsen 2023

Remissvar Lindholmen 2023


Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016.