Lindholmen - Lundby (Gropegårdslänken)

Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

     - Gropegårdslänken


Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

och

Lindholmen-Frihamnen.


Officiellt förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


I linbaneutredningen föreslås en linbana med samma kapacitet som en spårvagnslinje (s. 45) och med restiden Lindholmen - Vovlo Lundby på 3,5 minuter, och Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen också på 3,5 minuter (s. 50). Linbanan har senare avförts, men behovet kvarstår.


Gropegårdslänken föreslogs av Spårvägsutvecklingsgruppen i ett remissvar till remissutgåvan av principprogrammet Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva2016). Gropegårdslänken väckte gensvar och togs med i slutversionen av Koll2035. Eventuellt genomförande planeras dock inte förrän efter 2035.


I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg 2018 tycks länken bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 (§ 20) att utreda Gropegårdslänken för spårväg eller buss. Vidare information om utredningen från 2021 (s. 29) och från 2022.


Vårt förslag

Vi föreslår en spårvägsförbindelse (röd på kartan) mellan planerad spårväg vid Lindholmen (lila) och befintlig spårväg i Lundby (svart).


I vårt förslag går spårvägen från Lindholmen längs Polstjärnegatan. Den går sedan på en viadukt över Hamnbanan, Lundbyleden och Herkulesgatan som ansluter till Gropegårdsgatan vid Inlandsgatan. Spårvägen följer sedan Gropegårdsgatan vid Volvo Lundbys område. Slutligen går den upp på viadukt och ansluter till befintlig spårväg vid hållplatsen Gropegårdsgatan i en triangelhållplats.


Syftet med denna utfromning är att skapa en snabb tvärförbindelse med samma funktion som


Lokalt överbrygger Gropegårdslänken barriärer mellan Lindholmen och Lundby där idag inga bra förbindelser finns. Den kopplar exempelvis samman Biskopsgården med gymnasierna på Lindholmen, vilket kan underlätta för ungdomarna att fullfölja sina studier. Den koppar också samman Lindholmen med Wieselgrensplatsen och förverkligar på så sätt linbanans intentioner. Spårvägsviadukten kan därvid med fördel kombineras med en cykelbana.


I ett större perspektiv erbjuder den, tillsammans med Lindholmsförbindelsen (lila), en tvärförbindelse mellan Biskopsgården och Sahlgrenska och västra Göteborg; samt Lundby med västra Göteborg. Tillsammans med Järntorgslänken (röd på kartan), erbjuder den även en förbindelse Biskopsgården-Järntorget-Hagastationen.


Vårt förslag bedöms restidmässigt kunna överträffa linbanan på sträckan Lindholmen - Volvo Lundby (Rambergsstaden), och vara likvärdig på sträckan Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen. Önskas snabbare förbindelse mot Wieselgrensplatsen, kan spårväg anläggas i Inlandsgatan. Vi har prioriterat förbindelsen mot Biskopsgården.


Hållplats

Rambergsstaden


Tidplan

Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Se även

Lindholmen - Stibergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindhomen - Frihamnen

Lindholmen - Eriksberg


Läs mer

Remissvar Lindholmen 2023


Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Kartan visar hur Lindholmsförbindelsen (lila) kan kompletteras med Gropegårdslänken och Järntorgslänken (röda).


Kartan visar också hur dessa två länkar, tillsammans med Lindholmsförbindelsen, kan tillgodose det i linbaneutredningen identifierade behovet av spårväg (blå linje).

Kartan visar ett möjligt exempel på hur Gropegårdslänken och Järntorgslänken kan trafikeras, för att förbinda Biskopsgården och Lundby med västra centrum, Sahlgrenska och västra Göteborg.


Detta förverkligar linbaneutredningens intentioner.


Linje 6 leds över Lindholmsförbindelsen-Gropegårdslänken och ger så en snabb förbindelse Länsmansgården-Lindholmen-Sahlgrenska, samtidigt som Järntorget och Brunnsparken avlastas.


Linje 13 förlängs över Lindholmsförbindelsen till Frölunda och binder så samman Lundby med Lindholmen och västra Göteborg. Detta förverkligar linbanans norra del.


Ny linje 14 binder samman Länsmansgården med Lindholmen, Järntorget, Hagastationen, Valand och Mölndal. Detta förverkligar linbanans södra del.