Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

     - Gropegårdslänken

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiellt förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger. 


I linbaneutredningen föreslås en linbana med samma kapacitet som en spårvagnslinje (s. 46) och med restiden Lindholmen - Vovlo Lundby på 3,5 minuter, och Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen också på 3,5 minuter (s. 51). Linbanan har senare avförts av kostnadsskäl.


Gropegårdslänken föreslogs av Spårvägsutvecklingsgruppen i ett remissvar till remissutgåvan av principprogrammet Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016). Gropegårdslänken väckte gensvar och togs med i slutversionen av Koll2035. Eventuellt genomförande planeras dock inte förrän efter 2035.


I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg tycks länken bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


Vårt förslag

Linbaneutredningen har alltså identifierat ett behov motsvarande spårväg på sträckan. När linbanan nu är avförd, är det alltså en spårväg som bör byggas. När linbanan nu avförts bör man inte heller dröja med förbindelsen till efter 2035.


Vårt förslag ger inte bara en ersättning för linbanan med samma kapacitet, utan erbjuder dessutom en tvärförbindelse för direktresor mellan Biskopsgården och centrum, Frölunda och Majorna. Förbindelsen Biskopsgården - Lindholmen är även viktig för många gymnasieungdomar och kan bidra till integrationen.


Länken föreslås utgå från spårvägen till Biskopsgården vid hållplatsen Gropegårdsgatan via en triangelhållplats på viadukt, som ansluter till befintlig viadukt. Spårvägen tas sedan ner till gatuspår i Gropegårdsgatan genom Volvoområdet. Där Inlandsgatan kröker österut, går spårvägen ut på en viadukt över Herkulesgatan, Lundbyleden och Hamnbanan. Den går sedan ner på Polstjärnegatan. Den går fram till Lindholmsallén och ansluter där till de föreslagna spårvägslänkarna till Stigbergstorget - Linnéplatsen, respektive Frihamnen - centrum, och eventuellt även Eriksberg.


Vårt förslag bedöms restidmässigt kunna överträffa linbanan på sträckan Lindholmen - Volvo Lundby (Rambergsstaden), och vara likvärdig på sträckan Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen. Önskas snabbare förbindelse mot Wieselgrensplatsen, kan spårvägen istället anläggas i Inlandsgatan. Vi har dock prioriterat förbindelsen mot Biskopsgården.


Hållplats

Rambergsstaden


Tidplan

Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Spårväg bättre än linbana

Spårväg har många fördelar jämfört med en linbana:

* Spårväg ger möjlighet till fler direktresor, eftersom spårvägslinjerna kan gå genom hela staden (se förslag nedan). Linbanan är däremot kort, vilket leder till fler byten.

* Spårväg har högre kapacitet och kan erbjuda flera sådana genomgående direktlinjer (se förslag nedan).

* Spårväg ger tryggare resor genom möjligheten till nödbroms och snabb och enkel utrymning, medan linbanans gondoler kräver ganska avancerad utrymning som tar lång tid. Riskerna kan vara både materiella såsom brand eller tekniska fel, eller mänskliga såsom hot eller ofredande.

* Spårväg bygger vidare på en i staden väletablerad teknik, vilket leder till lägre kostnader. En linbana inför däremot ett nytt trafikslag, vilket innebär att man måste bygga upp ytterligare en infrastruktur av teknisk kompetens och utrustning, vilket leder till onödiga extrakostnader.

* Spårväg är ett standardiserat system, som erbjuds av ett flertal leverantörer, både avseende bana och rullande materiel, vilket leder till lägre kostnader, högre kvalitet och säkrare leveranser. Linbana erbjuds av ett mindre antal leverantörer med icke inbördes kompatibla system. Risken finns att man blir beroende av en enda leverantör, vilket ger högre kostnader. Om den leverantören av något skäl inte levererar - i tid, med önskad kvalitet, eller över huvud taget - kan stora svårigheter att upprätthålla driften uppstå.


Se även

Lindholmen - Stibergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindhomen - Frihamnen

Lindholmen - Eriksberg


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Ovan: Gropegårdslänken.

Kartan ovan visar hur Gropegårdslänken kan ersätta linbanans norra del.

Linjekartan ovan:


Exempel på möjlig trafikering.

Gropegårdslänken kan ersätta linanans norra del och väl uppfylla det av linbaneutredningen identifierade behovet av trafik motsvarande spårväg.


Spårväg erbjuder direktresor till stora delar av staden, där en linbana genererar byten.


* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Valand - Korsvägen - Mölndal.


Befintliga linjer, och linjer Lindholmen - Frihamnen, har inte ritats ut.