Lindholmen - Lundby (Gropegårdslänken)

Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

     - Gropegårdslänken

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiellt förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger. 


I linbaneutredningen föreslås en linbana med samma kapacitet som en spårvagnslinje (s. 46) och med restiden Lindholmen - Vovlo Lundby på 3,5 minuter, och Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen också på 3,5 minuter (s. 51). Linbanan har senare avförts av kostnadsskäl.


Gropegårdslänken föreslogs av Spårvägsutvecklingsgruppen i ett remissvar till remissutgåvan av principprogrammet Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016). Gropegårdslänken väckte gensvar och togs med i slutversionen av Koll2035. Eventuellt genomförande planeras dock inte förrän efter 2035.


I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg tycks länken bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 (§ 20) att utreda Gropegårdslänken för spårväg eller buss. En åtgärdsvalsstudie för Gropegårdslänken planeras starta hösten 2021 (källa, s. 29). Mer information från 20.


Vårt förslag

Linbaneutredningen har alltså identifierat ett behov motsvarande spårväg på sträckan. När linbanan nu är avförd, är det alltså en spårväg som bör byggas. När linbanan nu avförts bör man inte heller dröja med förbindelsen till efter 2035.


Vårt förslag ger inte bara en ersättning för linbanan med samma kapacitet, utan erbjuder dessutom en tvärförbindelse för direktresor mellan Biskopsgården och centrum, Frölunda och Majorna. Förbindelsen Biskopsgården - Lindholmen är även viktig för många gymnasieungdomar och kan bidra till integrationen.


Länken föreslås utgå från spårvägen till Biskopsgården vid hållplatsen Gropegårdsgatan via en triangelhållplats på viadukt, som ansluter till befintlig viadukt. Spårvägen tas sedan ner till gatuspår i Gropegårdsgatan genom Volvoområdet. Där Inlandsgatan kröker österut, går spårvägen ut på en viadukt över Herkulesgatan, Lundbyleden och Hamnbanan. Den går sedan ner på Polstjärnegatan. Den går fram till Lindholmsallén och ansluter där till de föreslagna spårvägslänkarna till Stigbergstorget - Linnéplatsen, respektive Frihamnen - centrum, och eventuellt även Eriksberg.


Vårt förslag bedöms restidmässigt kunna överträffa linbanan på sträckan Lindholmen - Volvo Lundby (Rambergsstaden), och vara likvärdig på sträckan Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen. Önskas snabbare förbindelse mot Wieselgrensplatsen, kan spårvägen istället anläggas i Inlandsgatan. Vi har dock prioriterat förbindelsen mot Biskopsgården.


Hållplats

Rambergsstaden


Tidplan

Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Se även

Lindholmen - Stibergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindhomen - Frihamnen

Lindholmen - Eriksberg


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Ovan: Gropegårdslänken.

Kartan ovan visar hur Gropegårdslänken kan ersätta linbanans norra del.

Linjekartan ovan:


Exempel på möjlig trafikering.

Gropegårdslänken kan ersätta linanans norra del och väl uppfylla det av linbaneutredningen identifierade behovet av trafik motsvarande spårväg.


(Lila linje 14 går här även via Järntorgslänken och Vasalänken.)


* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Handelshögskolan - Valand - Korsvägen - Mölndal.


Befintliga linjer, och linjer Lindholmen - Frihamnen, har inte ritats ut.