Aktuellt

Aktuellt

Det i linbaneutredningen identifierade behovet av kollektivtrafik till Lindholmen behöver tillgodoses

Identifierat behov av spårväg

Lindholmen har sedan länge konstaterats vara ett område som behöver kraftigt förstärkt kollektivtrafik. I principporgrammet Koll 2035 förordas en förbindelse Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen (linbana). Trafikkontoret har i en utredning identifierat att behovet på denna förbindelse motsvarar en spårvägslinje (Linbana över älven s. 46). Restidsbehovet är enligt utredningen (s. 51): 

- Järntorget - Lindholmen: 4,5 minuter

- Lindholmen - Volvo Lundby: 3,5 minuter

- Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen: 3,5 minuter

Det identifierade behovet förslogs av utredningen tillgodoses med en linbana.


Behovet kvarstår

Linbaneplanerna är nu avförda, men behovet kvarstår och förbindelsen behöver förverkligas med något annat trafikslag. Behovet har identifierats som en spårvägslinje, varför det också är mest logiskt att bygga just en spårvägslinje. En spårvägslinje kan sannolikt även klara linbanans restider, och även slå dem, beroende på vilken lösning som väljs. Särskilt sträckan Lindholmen - Volvo Lundby bör kunna klaras betydligt snabbare med spårväg. Detta gäller även sträckan Lindholmen - Järntorget, om tunnelalternativ utan hållplats vid Stigbergstorget väljs.


Södra delen av linbanan

Sommaren 2020 presenterade Trafikkontor en utredning av spårväg på sträckan Lindholmen - Linnéplatsen (Trafikkontorets sammanträde 2020-08-27, klicka på handling 23). Vi tycker utredningen i huvudsak är bra, men utredningen har inte lagt vikt vid kopplingen mot Järntorget.

Förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen erbjuder en unik möjlighet att tillgodose det i linbaneutredningen identifierade trafikbehovet Lindholmen - Järntorget, utan att behöva bygga en separat älvförbindelse. Istället räcker det att komplettera förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen med en gren Stigberget - Järntorget - Hagastationen. En sådan länk bör kunna erbjuda en restid som kan matcha linbanans 4,5 minuter.


Norra delen av linbanan

Med en spårvägslänk Lindholmen - Volvo Lundby - Gropegårdsgatan (Gropegårdslänken) kan norra delen av linbanan ersättas, med bättre restider. Dessutom får man en tvärförbindelse för Biskopsgårdens befolkning in mot centrum och mot Frölunda. Denna länk finns med i Koll 2035, men där bara som en eventuell möjlighet efter 2035. När linbanan inte längre kan fylla det identifierade behovet av spårväg, behöver Gropegårdslänken tidigareläggas.


Tidplan

Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Spårväg bättre än linbana

Spårväg har många fördelar jämfört med en linbana:

* Spårväg ger möjlighet till fler direktresor, eftersom spårvägslinjerna kan gå genom hela staden (se förslag nedan). Linbanan är däremot kort, vilket leder till fler byten.

* Spårväg har högre kapacitet och kan erbjuda flera sådana genomgående direktlinjer (se förslag nedan).

* Spårväg ger tryggare resor genom möjligheten till nödbroms och snabb och enkel utrymning, medan linbanans gondoler kräver ganska avancerad utrymning som tar lång tid. Riskerna kan vara både materiella såsom brand eller tekniska fel, eller mänskliga såsom hot eller ofredande.

* Spårväg bygger vidare på en i staden väletablerad teknik, vilket leder till lägre kostnader. En linbana inför däremot ett nytt trafikslag, vilket innebär att man måste bygga upp ytterligare en infrastruktur av teknisk kompetens och utrustning, vilket leder till onödiga extrakostnader.

* Spårväg är ett standardiserat system, som erbjuds av ett flertal leverantörer, både avseende bana och rullande materiel, vilket leder till lägre kostnader, högre kvalitet och säkrare leveranser. Linbana erbjuds av ett mindre antal leverantörer med icke inbördes kompatibla system. Risken finns att man blir beroende av en enda leverantör, vilket ger högre kostnader. Om den leverantören av något skäl inte levererar - i tid, med önskad kvalitet, eller över huvud taget - kan stora svårigheter att upprätthålla driften uppstå.


Våra förslag

Våra förslag kan studeras på:

* Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

* Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

       - Gropegårdslänken

* Lindholmen - Frihamnen


Läs mer

Se vårt remissvar hösten 2020 (PDF).

Kartor

Kartan ovan:

Linbanan förverkligas som spårväg

- infrastruktur

Vi visar här hur det i linbaneutredningen identifierade trafikbehovet kan tillgodoses med spårväg.


Rött: Vårt förslag till spårväg.

Rödsvart: Körväg befintligt spår till linbanans tänkta stationer

     och Hagastationen.

Blått: Kommunens numera avförda förslag till linbana.

Grönt: Västlänken (järnväg under byggna)

Rosa: Övriga länkar i Lindholmsförbindelsen (spårväg)

Kartan ovan:

Linbanan förverkligas som spårväg

- trafikering

Vi visar här ett exempel på hur det i linbaneutredningen identifierade trafikbehovet kan tillgodoses med spårvägstrafik.


Spårvägslinjer kan erbjuda direktresor till stora delar av staden, där linbanan bara kunde erbjuda lokala resor kring Lindholmen.


Illustrationen kommenterar inte övrig trafikering av nätet, exempelvis Lindholmen - Frihamnen.

Trafiknämnden har utrett vårt förslag om snabbspårvägstunnel till Kortedala

Trafiknämnden har beställt en utredning angående vårt förslag om en snabbspårvägstunnel till Kortedala och den färdiga utredningen har nyligen presenterats.


Förslaget presenterades första gången av vår sammankallande i Spårvägsutvecklingsgruppen Gunnar Persson i en debattartikel i Göteborgs-Posten 2015. Förslaget vidareutvecklades och infogades i Spårvägsutvecklingsgruppens utredning 2016 (s. 35, 37-38). Staden och regionen blev intresserade av förslaget och infogade det i målprogrammet Koll2035 där det föreslås genomföras 2028-2035. Och nu har förslaget alltså även utretts.


Utredningen finns på Trafiknämnden, sammanträde 2020-02-06, ärende 23.


Vårt förslag: Kortedalatunneln


Upptäck fler förslag!

Vår förhoppning är att politiker och trafikplanerare även skall upptäcka av fler av våra förslag, exempelvis Gropegårdslänken ovan.