Aktuellt

Aktuellt

Det i linbaneutredningen identifierade behovet av kollektivtrafik till Lindholmen behöver tillgodoses

Identifierat behov av spårväg

Lindholmen har sedan länge konstaterats vara ett område som behöver kraftigt förstärkt kollektivtrafik. I principporgrammet Koll 2035 förordas en förbindelse Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen (linbana). Trafikkontoret har i en utredning identifierat att behovet på denna förbindelse motsvarar en spårvägslinje (Linbana över älven s. 46). Restidsbehovet är enligt utredningen (s. 51): 

- Järntorget - Lindholmen: 4,5 minuter

- Lindholmen - Volvo Lundby: 3,5 minuter

- Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen: 3,5 minuter

Det identifierade behovet förslogs av utredningen tillgodoses med en linbana.


Behovet kvarstår

Linbaneplanerna är nu avförda, men behovet kvarstår och förbindelsen behöver förverkligas med något annat trafikslag. Behovet har identifierats som en spårvägslinje, varför det också är mest logiskt att bygga just en spårvägslinje. En spårvägslinje kan sannolikt även klara linbanans restider, och även slå dem, beroende på vilken lösning som väljs. Särskilt sträckan Lindholmen - Volvo Lundby bör kunna klaras betydligt snabbare med spårväg. Detta gäller även sträckan Lindholmen - Järntorget, om tunnelalternativ utan hållplats vid Stigbergstorget väljs.


Södra delen av linbanan

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige om en spårvägstunnel Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen.

(För ytterligare handlingar: seTrafikkontorets sammanträde 2020-08-27, klicka på handling 23). Samtidigt beslutades, efter vårt remissvar, att översiktligt utreda möjligheten till en koppling Lindholmen - Järntorget.Vi är mycket positiva till en spårvägsförbindelse Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen. Vi vill dock fortsätta lyfta fram behovet av en koppling Lindholmen - Järntorget.


Förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen erbjuder en unik möjlighet att tillgodose det i linbaneutredningen identifierade trafikbehovet Lindholmen - Järntorget, utan att behöva bygga en separat älvförbindelse. Istället räcker det att komplettera förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen med en gren Stigberget - Järntorget - Hagastationen. En sådan länk bör kunna erbjuda en restid som kan matcha linbanans 4,5 minuter.


Norra delen av linbanan

Med en spårvägslänk Lindholmen - Volvo Lundby - Gropegårdsgatan (Gropegårdslänken) kan norra delen av linbanan ersättas, med bättre restider. Dessutom får man en tvärförbindelse för Biskopsgårdens befolkning in mot centrum och mot Frölunda. Denna länk finns med i Koll 2035, men där bara som en eventuell möjlighet efter 2035. När linbanan inte längre kan fylla det identifierade behovet av spårväg, behöver Gropegårdslänken tidigareläggas. Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att en sådan länk skall utredas.Våra förslag

Våra förslag kan studeras på:

* Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

* Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

       - Gropegårdslänken

* Lindholmen - Frihamnen


Läs mer

Se vårt remissvar hösten 2020 (PDF).

Kartor

Kartan ovan:

Linbanan förverkligas som spårväg

- infrastruktur

Vi visar här hur det i linbaneutredningen identifierade trafikbehovet kan tillgodoses med spårväg.Kartan ovan:

Linbanan förverkligas som spårväg

- trafikering

Vi visar här ett exempel på hur det i linbaneutredningen identifierade trafikbehovet kan tillgodoses med spårvägstrafik.


Spårvägslinjer kan erbjuda direktresor till stora delar av staden, där linbanan bara kunde erbjuda lokala resor kring Lindholmen.


Illustrationen kommenterar inte övrig trafikering av nätet, exempelvis Lindholmen - Frihamnen.

Kommunen utreder för närvarande snabbspår i Alléstråket, och eventuellt även i Övre Husargatan.


Vi är mycket positiva till detta. Innerstadens spårvägsnät är byggt för över hundra år sedan som en lokalspårväg för en betydligt mindre stads behov. Staden har sedan dess växt betydligt och spårvägen har byggts ut med snabbare linjer till förorterna. Dessa snabbare linjer behöver på ett lika snabbt sätt kunna nå och passera centrum. Även kapacitetstaket i centrum har nåtts. Vi tror att en snabbare passage via Alléstråket och Övre Husargatan skulle vara en viktig länk i en sådan lösning.


Genom att även koppla Övre Husargatan till Vasagatan, möjliggörs även lokal trafik och alternativa körvägar som inte passerar Brunnsparken.


Läs mer
Snabbspår centrum


Insända reflektioner 2021
Kartan

Lila: Officiella förslag som vi stödjer:

- Allélänken

- Övre Husargatan

- Svingelnlänken

Rött: Vårt kompletterande förslag:

- Vasalänken

Rosa: Övriga förslag:

- Odinslänken

- Operanlänken

Kommunen utreder möjligheten att göra en betydande satsning på bostäder längs Dag Hammarskjöldsleden. Kommunen utreder även möjligheten att i anslutning till detta anlägga en ny snabb spårväg i området, samt eventuellt även järnväg Hagastationen-Frölunda/Järnbrott-Askim-Kullavik-Kungsbacka.


Vi är även mycket positiva till dessa planer.

* En spårväg i området bör vara snabb och kapacitetsstark.

* Spårväg bör redan från början anläggas till Askim.

* Kapacitets- och hastighetsökande åtgärder bör göras på spårvägsnätet i centrum, för att kunna svälja den nya trafiken.

* Järväg bör utredas vidare.


Läs mer

Marklandsgatan - Högsbo - Askim


Vårt remissvar 2021 (PDF)

Trafiknämnden har utrett vårt förslag om

snabbspårvägstunnel till Kortedala

Förslag om en snabbspårvägstunnel till Kortedala-Bergsjön presenterades första gången av sammankallande i Spårvägsutvecklingsgruppen Gunnar Persson i en debattartikel i Göteborgs-Posten 2015. Förslaget vidareutvecklades och infogades i Spårvägsutvecklingsgruppens utredning 2016 (s. 35, 37-38). 


Staden och regionen har visat intresse för förslaget och infogade det i målprogrammet Koll2035 där det föreslås genomföras 2028-2035.


En första utredning har gjorts och frågan är aktuell.


Läs mer

Kortedalatunneln
Upptäck fler förslag!

Vår förhoppning är att politiker och trafikplanerare även skall upptäcka av fler av våra förslag, exempelvis Gropegårdslänken ovan.