Aktuellt

Aktuellt

På denna sida presenterar vi idéer som på olika sätt är aktuella.

Lindholmen

- det identifierade behovet av spårväg behöver tillgodoses

Identifierat behov av spårväg

Lindholmen har sedan länge konstaterats vara ett område som behöver kraftigt förstärkt kollektivtrafik. I principprogrammet Koll2035 förordas en förbindelse Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen (linbana) (blått i kartan). Trafikkontoret har i en utredning identifierat att behovet på denna förbindelse motsvarar en spårvägslinje (Linbana över älven s. 45). Restidsbehovet är enligt utredningen (s. 50): 

- Järntorget - Lindholmen: 4,5 minuter

- Lindholmen - Volvo Lundby: 3,5 minuter

- Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen: 3,5 minuter

Det identifierade behovet föreslogs av utredningen tillgodoses med en linbana.


Behovet kvarstår

Linbaneplanerna är nu avförda, men behovet kvarstår och förbindelsen behöver förverkligas med något annat trafikslag.


Behovet har identifierats som en spårvägslinje, varför det också är mest logiskt att bygga just en spårvägslinje. En spårvägslinje kan sannolikt även matcha linbanans restider. 


Järntorgslänken

- föverkligar södra delen av linbanan

Planeringen av spårväg Lindholmen-Linnéplatsen (lila i kartan) pågår för fullt. Om denna kompletteras med en spårvägslänk Lindholmen-Järntorget (röd) kan den södra delen av det i linbaneutredningen identifierade behovet av spårväg tillgodoses. Kommunfullmäktige beslutade 2021 (§ 24, punkt 6) att översiktlig utreda möjligheten till en sådan spårvägskoppling.


I kommunens planering föreslås en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget med en nivåskillnad på hela 35 meter. För resor Lindholmen-Järntorget krävs då byte där. Detta skulle innebära en restid på kanske 10-12 minuter. Vårt förslag om en direktlänk skulle bli betydligt bekvämare och matcha linbaneutredningens 4,5 minuter. Länken skulle även bli bättre för resande Lindholmen-Majorna, då man istället bekvämt kan byta i markplan vid Masthuggstorget. Den underjordiska hållplatsen vid Stigbergstorget behövs då inte, och även resande Lindholmen-Linnéplatsen kan så spara 1,5 minuter.


Gropegårdslänken

- förverkligar norra delen av linbanan

Med en spårvägslänk Lindholmen - Volvo Lundby - Gropegårdsgatan (Gropegårdslänken) (röd) kan norra delen av linbanan förverkligas. Dessutom får man en tvärförbindelse för Biskopsgårdens befolkning in mot centrum och mot Frölunda. Denna länk finns med i Koll 2035, men där bara som en eventuell möjlighet efter 2035. När linbanan inte längre kan fylla det identifierade behovet av spårväg, behöver Gropegårdslänken tidigareläggas. Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 (§ 20, punkt 7) att en sådan länk skall utredas.


Våra förslag

Våra förslag kan studeras på:

* Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

* Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

- Gropegårdslänken

* Lindholmen - Frihamnen


Läs mer

Se vårt remissvar hösten 2020 (PDF).

Kartan visar hur Lindholmsförbindelsen (lila) kan kompletteras med Järntorgslänken och Gropegårdslänken (röda).


Kartan visar också hur dessa två länkar, tillsammans med Lindholmsförbindelsen, kan tillgodose det i linbaneutredningen identifierade behovet av spårväg (blå linje).

Kartan visar ett möjligt exempel på hur Järntorgslänken och Gropegårdslänken kan trafikeras, för att förbinda Biskopsgården och Lundby med västra centrum, Sahlgrenska och västra Göteborg.


Detta förverkligar linbaneutredningens intentioner.


Linje 6 leds över Lindholmsförbindelsen-Gropegårdslänken och ger så en snabb förbindelse Länsmansgården-Lindholmen-Sahlgrenska, samtidigt som Järntorget och Brunnsparken avlastas.


Linje 13 förlängs över Lindholmsförbindelsen till Frölunda och binder så samman Lundby med Lindholmen och västra Göteborg. Detta förverkligar linbanans norra del.


Ny linje 14 binder samman Länsmansgården med Lindholmen, Järntorget, Hagastationen, Valand och Mölndal. Detta förverkligar linbanans södra del.

Kommunen utreder för närvarande snabbspår i Alléstråket, och eventuellt även i Övre Husargatan.


Vi är mycket positiva till detta. Innerstadens spårvägsnät är byggt för över hundra år sedan som en lokalspårväg för en betydligt mindre stads behov. Staden har sedan dess växt betydligt och spårvägen har byggts ut med snabbare linjer till förorterna. Dessa snabbare linjer behöver på ett lika snabbt sätt kunna nå och passera centrum. Även kapacitetstaket i centrum har nåtts. Vi tror att en snabbare passage via Alléstråket och Övre Husargatan skulle vara en viktig länk i en sådan lösning.


Genom att även koppla Övre Husargatan till Vasagatan, möjliggörs även lokal trafik och alternativa körvägar som inte passerar Brunnsparken.


I Visualisering för anslutning till Linnéplatsen april 2022 föreslår Trafikkontoret att språvägen i Övre Husargatan skall anslutas till Linnéplatsen via Olivedalsgatan och Linnégatan. Vi tror att en direktförbindelse via södra delen av Övre Husargatan skulle skapa ett bättre stråk mellan Frölunda/Dag Hammarskjöld och centrum.


I ett PM angående utformningen av Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen 2023 lämnas tre alternativ. Vi förordar västligt alternativ, då detta möjliggör en sådan direktkoppling Linnéplatsen-Övre Husargatan.


Läs mer
Snabbspår centrum


Insända reflektioner 2021


Kartan

Lila: Officiella förslag som vi stödjer:

- Allélänken

- Övre Husargatan

- Svingelnlänken

Rött: Vårt kompletterande förslag:

- Linnéplatsen-Seminariegatan via Övre Husargatan

- Vasalänken

Rosa: Övriga förslag:

- Odinslänken

- OperanlänkenNy översiktsplan

Mölndal

Mölndal arbetar med en ny översiktsplan och har inbjudit till att lämna synpunkter:

Hemsida

Granskningshandling (PDF)


Vi har sänt in våra idéer i ett remissvar.


Se våra förslag

Åby

Åbro

Mölndal-Frölunda

Bifrost

Våra skrivelser

Remissvar Översiktsplan 2022.

Kommentar Gocos utvidgning i Åbro 2022

Remissvar-Komplettering Översiktsplan 2023


Se också intervju i Mölndals-Posten 2022-04-11 (betalvägg).


Om alla fyra förslagen genomförs, kan Mölndal får ett eget spårvägsnät, som exempelvis kan trafikeras med linjer enligt kartan nedan.

Trafiknämnden har utrett vårt förslag om

snabbspårvägstunnel till Kortedala

Förslag om en snabbspårvägstunnel till Kortedala-Bergsjön presenterades första gången av sammankallande i Spårvägsutvecklingsgruppen Gunnar Persson i en debattartikel i Göteborgs-Posten 2015. Förslaget vidareutvecklades och infogades i Spårvägsutvecklingsgruppens utredning 2016 (s. 35, 37-38). 


Staden och regionen har visat intresse för förslaget och infogade det i målprogrammet Koll2035 där det föreslås genomföras 2028-2035.


En första utredning har gjorts och frågan är aktuell.


Läs mer

Kortedalatunneln
Upptäck fler förslag!

Vår förhoppning är att politiker och trafikplanerare även skall upptäcka av fler av våra förslag, exempelvis Gropegårdslänken ovan.