Gensvar

Gensvar

Spårvägsutvecklingsgruppen bildades inom Spårvägssällskapet Ringlinien år 2015. Under denna rubrik kommer vi att lägga ut de av våra förslag som väckt intresse eller förverkligats.


Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan) 

  - Gropegårdslänken

I principprogrammet Koll 2020 (2009, s. 20) finns en spårvägsförbindelse mellan Eketrägatan och Lindholmen.


Utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 29-32) redovisar fem olika sätt att knyta samman Lindholmen med befintlig spårväg mot Biskopsgården. Gropegårdslänken finns inte med bland dem.


Remissutgåvan till Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016, s. 32-34) föreslår ett stombusstråk, förberett för spårväg, mellan Vårväderstorget och Ivarsberg längs Yrvädersgatan och Hisingsleden. Gropegårdslänken finns såvitt vi kan se inte med.


Spårvägsutvecklingsgruppen föreslog Gropegårdslänken, en spårvägsförbindelse Lindholmen - Volvo Lundy - Gropegårdsgatan, i vårt remissvar till denna utredning. Länken väckte gensvar och togs med i den slutliga versionen av Koll 2035 (s. 54), med eventuellt genomförande efter 2035.


I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg tycks länken bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 (§ 20) att utreda Gropegårdslänken för spårväg eller buss. En åtgärdsvalsstudie för Gropegårdslänken planeras starta hösten 2021 (källa, s. 29).

Järntorgslänken

Lindholmen - Järntorget


Vi har föreslagit att en spårvägsförbindelse kan ersätta den planerade linbanan mellan Lindholmen och järntorget.


I september 2021 beslutade kommunfullmäktige, efter vårt remissvar, att översiktligt utreda möjligheten till en koppling Lindholmen - Järntorget.

Förslaget presenterades första gången av vår sammankallande i spårvägsutvecklingsgruppen Gunnar Persson i en debattartikel i Göteborgs-Posten 2015 och sändes in till staden och regionen. Förslaget vidareutvecklades och infogades i Spårvägsutvecklingsgruppens utredning 2016 (s. 35, 37-38). Regionen blev intresserad av förslaget och gjorde en översiktlig utredning 20151. Kommunen och regionen infogade det sedan i det officiella målprogrammet Koll2035 där det föreslås genomföras 2028-2035.


Trafiknämnden har sedan låtit utreda förslaget och utredningen är positiv: Tunneln är möjlig att bygga, kapaciteten kan ökas och restiden kan reduceras med 2-3 minuter. Kostnad 1,3-1,7 miljarder. (Finns på Trafiknämnden, sammanträde 2020-02-06, ärende 23.)

Högsbohöjd

Förslaget presenterades ursprungligen 2015 av sammankallande i Spårvägsutvecklingsguppen Gunnar Persson. Regionen gjorde en kortfattad utredning och fann att förslaget sannolikt är genomförbart. Tunneln kan sannolikt byggas helt i berg och tidsvinsten blir 2-3 minuter.1Not

1) Fallgren, Jansmyr, Edfast, Palmberg, Rhen, 

PM - Snabbspårvägslänkar: Översiktlig bedömning om möjligheterna och effekterna av snabbspårvägslänkar i Göteborg.

Sweco 2015-11-09, Uppdragsnummer 7001172000.