Medicinaregatan - Vändslinga

Medicinaregatan - vändslinga

Vi föreslår en vändslinga nordväst om spårvägen vid Medicinaregatan på dagens parkering. Slingan skulle vara mångsidig och vid trafikstopp kunna betjäna trafik från såväl Linné, Annedal och Frölunda. Den aktualiseras särskilt om den planerade Lindholmsförbindelsen byggs, eftersom ingen annan vändslinga finns därifrån. En fördel med lokaliseringen är att man når Sahlgrenska. Slingan skulle bilda en dubbelvändslinga med den vid Sahlgrenska norra, på liknande sätt som vid Marklandsgatan/Slottsskogsvallen, med möjlighet att exempelvis låta vagnar passera varandra. Dubbelvändslingor av annan typ finns vid Torp/Kålltorp och centralstationen.


Platsen är relativt plan och parkeringar har på flera andra platser med gott resultat integrerats med vändslingor (Sahlgrenska Norra, Sankt Sigfrids Plan, Saltholmen, Östra Sjukhuset). 


Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin är verksamheter av stor betydelse och marken för nuvarande parkeringsplats vid Medicinaregatan tordevara mycket attraktiv. Om fler parkeringar behövs, kan ett parkeringshus byggas och den föreslagna vändslingan då integreras i detta. Det kan också vara aktuellt att använda platsen för andra ändamål, och även då är det möjligt att integrera en vändslinga i byggnaden, såsom vid Frölunda Torg eller Mölndalsbro.


Bedömning får göras om forskning och annan verksamhet i området kan störas av den ökade spårvagnstrafiken genom vibrationer och elektriska fält, och om tillräckliga åtgärder i så fall kan vidtas.


För att säkerställa möjlighet till vändslinga vid Medicinaregatan, bör inledningsvis ett spårvägsreservat inrättas, som medger olika utformningar av en sådan vändslinga. Ett sådant reservat bör även ha plats för ytterligare en vändslinga riktad mot Chalmers, då behov av en sådan skulle kunna uppkomma, om man i framtiden önskar slopa slingan vid Wavrinskys Plats eller Sahlgrenska Norra.

Förslag om vändslinga vid Medicinaregatan

Grått: Befintliga strukturer.

Svart: Förslag om rätning av spårväg och sidledes förskjutning av norrgående körfält (1).

Grönt: Ny hållplats (45-60 m).

Rött: Förslag om ny vändslinga.

Detaljer

1) Spårvägen rätas mellan Medicinaregatan och Ehrenbergsgatan (svart på kartan). Syftet är möjlighet att anlägga hållplats samt bekvämare resa. Delar av berget mot Mikrobiologen sprängs bort för att ge plats åt förskjutning av norrgående körbanor och gång- och cykelbana.


2) Hållplatsen (grönmarkerad) flyttas till söder om Medicinaregatan. Syftet är att möjliggöra att vagnar som vänder i slingan kan ha passagerarutbyte vid Medicinaregatan. Fördelen med passagerarutbyte vid den ordinarie hållplatsen, istället för vid särskild hållplats på slingan, är att det blir tydligt för passagerarna var de skall vänta även vid trafikomläggningar. Det är också lättast att anlägga en rak hållplats här.

Hållplatsen anläggs för 45 meter, men utrymme finns att förlänga till 60 m.


3) Spåranslutningarna (rött) samlokaliseras och förläggs till signalreglerad korsning,för att minimera påverkan på spårvägs- och vägtrafik,samt för att hantera lutningarna på platsen.


4) Spåret placeras vidare i Medicinaregatan, för att minimera påverkanpå parkeringen, för atthantera lutningarna på platsen och för att befintligt träd skallkunna bevaras (7).


5) Medsols riktning på vändslingan möjliggör spår i Medicinaregatan och därmed mindre intrång på parkeringen.(Vid motsols riktning skulle spårvagnarna riskera att fastna i bilkö vid utfart mot Guldhedsgatan). Ytterligare hamnar vagnens dörrar på slingans insida, vilket gör att slingan kan lokaliseras närmare Guldhedsgatan med än mindre intrång på parke­ringen; samt att föraren får bättre uppsikt över dörrarna, om man önskar hållplats i slingan.


6) Parkeringen anpassas för vändslingan. Bland annat behöver höjdnivåer justeras något för att få en plan slinga. Plats finns för ett dubbelt spår, om behov finns.


7) Befintligt träd kan bevaras.


8) Växlarnas placering medger användning av vignolräl för lägre drifts- och underhålls­kostnader.