Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiella förslag

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen antog 2018 ett måldokument över kollektivtrafiken kallat Koll2035: Där presenteras förslag till utbyggnad av spårväg Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, samt Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen. Vi kommenterar här delen Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen. (Övriga delar kommenteras under andra flikar.)


I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


Koll2035 föreslår att delen Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen skall byggas som spårväg med stadsbanestandard och gemensam bussgata från Linnéplatsen i tunnel till Stigbergstorget, och därifrån via bro eller tunnel till Lindholmen. Denna förbindelse menar man dock bör vänta ända till 2028-2035.


En teknisk förstudie pågår rörande älvförbindelsen Lindholmen-Stigbergstorget, vilken under våren presenterat sitt arbete på 

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/brunnsbo-linne/nyheter/ny-bro-eller-tunnel-over-gota-alv-vad-tycker-du/


Linbana

En linbana har utretts Järntorget - Lindholmen - Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen. Dessa planer är numera avförda av kostnadsskäl. Kommunen söker nu alternativ till linbanan. Den här presenterade delen Lindholmen - Stigbergstorget är ett bra alternativ till södra delen av linbanan. Norra delen av linbanan kan ersättas av länken Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan).


Våra förslag

Vi stöder dessa förslag, men anser att de bör tidigareläggas betydligt. Detta gäller särskilt förbindelsen över älven. Utredningar har visat att spårvägslänken Lindholmen-Frihamnen inte kommer att vara tillräcklig för att försörja Lindholmen fram till 2035. Detta gäller särskilt efter det att linbaneförslaget avförts. En alternativ körväg behövs också till den nyöppnade vagnhallen på Ringön, så att inte en stor del av Göteborgs spårvagnar riskerar att låsas in på Hising vid problem med den nya Hisingsbron. 


Vi vill lyfta fram att en förbindelse bör innefatta trafikeringsmöjlighet Lindholmen-Järntorget. En sådan förbindelse ersätter den södra delen av det numera slopade förslaget om linbana Järntorget - Lindholmen och förbinder bland annat Lindholmen med Hagastationen och vidare genom centrum.


En spårvägsförbindelser är mer kapacitetsstark än en linbana. Den ger också möjlighet till fler direktresor, där linbanan skulle ha genererat byten, eftersom spårvägslinjer kan gå genom hela stan. Bussgatan kan man dock överväga nyttan av i förhållande till merkostnad och ökad trafik på Bangatan (om denna lösning väljs).


För att nå tillräcklig kapacitet till Lindholmen, och för att ersätta även norra delen av linbana, behöver förslagen även kompletteras med en spårvägslänk till Lundby (Gropegårdsgatan).


Vi har också funderat vidare över olika tekniska lösningar:


Broalternativ

Vi föreslår en bro över älven från Lindholmen med anslutning i markplan till Amerikagatan. Spårvägen föreslås sedan gå rakt fram och ansluta till befintlig spårväg i Bangatan i ett fyrvägskryss. Befintlig spårväg i Bangatan används för förbindelsen mot Linnéplatsen. Vid Djurgårdsplatsen går en tunnel in som mynnar vid Linnéplatsen.


Fördelar med en bro är att den blir lättare att ansluta till befintlig spårväg vid Stigbergstorget för färd mot Järntorget och eventuellt även mot Majorna, det blir möjligt att även bygga cykelbana, det blir trevligare att färdas ovan jord och inte minst trevligare och tryggare med en hållplats ovan jord, och det blir sannolikt även betydligt billigare, särskilt om man kan använda Bangatan. En ytterligare fördel är att det blir lättare att tidigarelägga delen Lindholmen-Stigbergstorget: En tunnel Djurgårdsplatsen-Linnéplatsen blir helt separat och kan byggas i ett senare skede. Det finns då även mer tid att utreda denna sträcka vidare i samband med kommande trolig upprustning/ombyggnad av kvarteren runt Bangatan och dess trafikmiljö för snabb och samtidigt välintegrerad spårvägstrafik. Nackdelen är att en bro kan komma i konflikt med sjöfarten och kan eventuellt behöva öppnas regelbundet.


Tunnelalternativ

En tunnel kan anläggas på olika ställen. En möjlighet är att låta den gå under Johannesplatsen. En fördel med det är att man relativt lätt kan ansluta mellan Lindholmen och Järntorget genom att en tunnelgren stiger längs Första Långgatan upp mot Järntorget.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Exempel på möjlig trafikering

(inklusive Gropegårdslänken)

(utöver befintliga linjer)

* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Valand - Korsvägen - Mölndal.