Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiella förslag

Behovet av spårväg till Lindholmen har sedan länge konstaterats (Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport, 2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36). I måldokumentet Koll2035 föreslås spårväg Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen och linbana Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen. I linbaneutredningen (s. 45) dras slutsatsen att en förbindelse motsvarande kapaciteten av en spårvagnslinje behövs Järntorget-Lindholmen-Wieselgrensplatsen. I samma utredning fastställs behovet av restid på en förbindelse Lindholmen-Järntorget till 4,5 minuter (s. 50). Linbanan har senare avförts, men behovet kvarstår.


Planeringen för en spårväg Lindholmen-Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen) är nu långt gången. En omfattande utredning gjordes 2020 (klicka på handlingar 23). I oktober 2023 utarbetade kommunen ett Samrådsunderlag för järnvägsplan.


Angående förbindelsen Lindholmen-Järntorget beslutade kommunfullmäktige i september 2021 (§ 24, punkt 6) att översiktligt utreda möjligheten till en sådan koppling.


Våra förslag

Lindholmen - Linnéplatsen

Vi ställer oss bakom beslutet om spårvägstunnel Lindholmen - Linnéplatsen via Stigbergstorget (lila markering på kartan).


Lindholmen - Järntorget

Vi föreslår också att en spårvägslänk byggs mellan Lindholmen och Järntorget (rött på kartan).


På detta sätt förverkligas det behov av spårvägsförbindelse Lindholmen-Järntorget, som identifirats i linbaneutredningen (se ovan). (Jämförelsen med den tidigare planerade linbanan är blå på kartan.)


I samrådsunderlaget för järnvägsplan (se ovan) saknas en sådan länk. Istället föreslås för resa Lindholmen-Järntorget byte vid en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget. En sådan hållplats skulle komma att ligga 35 meter under befintlig spårvagnshållplats. Att förflytta sig i höjdled är obekvämt, särskilt för resenärer med barnvagn eller rullstol. En förflyttning 35 meter med rulltrappa tar 2 minuter, och än mer för dem som behöver använda hiss. Resa Lindholmen-Järntorget skulle totalt sett kunna ta 10-12 minuter med en sådan lösning, betydligt mer än Linbaneutredningens 4,5 minuter.


Om man vill bilda sig en uppfattning om vad detta innebär, kan man besöka Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm. Här är höjdskillnaden 34 meter och det tar 2 minuter att ta sig upp eller ner. Man kan också jämföra med spårvagnshållplatsen i Hammarkullen, där höjdskillnaden är 25 meter. Höjdskillnaden vid Stigbergstorget skulle alltså bli 40% större än i Hammarkullen.


Spårväg är ett flexibelt trafikslag, där hållplatserna kan byggas i bekvämt gatuplan, men samtidigt kan själva spårvägen mellan hållplatserna byggas i tunnel eller som högbana. Chalmerstunneln är ett lyckat exempel på detta.


Vi föreslår därför, att man istället för en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget, bygger en spårvägslänk mot Järntorget (röd på kartan). För resande Lindholmen-Majorna kan bytet bekvämt ske i markplan vid Masthuggstorget. Restiden på en sådan bör motsvara linbaneutredningens 4,5 minuter.


Järntorgslänken tjänar också som en viktig möjlighet till omledning vid stopp på Hisingsbron eller i tunneln mellan Stigbergstorget och Linnéplatsen.


Linnéplatsen

Vid Linnéplatsen rekommenderar vi en utformning som möjliggör anslutning av snabbspårväg mellan Frölunda och Övre Husargatan-Allén (se Snabbspår centrum).


Gropegårdslänken

Tillsammans med en länk Lindholmen-Lundby (Gropegårdsgatan) (se detta förslag) når Lindholmsförbindelsen sin fulla potential. På så sätt förverkligas även de i linbaneutredningen identifierade behoven av spårväg Lindholmen-Lundby.


Kartan visar hur Lindholmsförbindelsen (lila) kan kompletteras med Järntorgslänken och Gropegårdslänken (röda).


Kartan visar också hur dessa två länkar, tillsammans med Lindholmsförbindelsen, kan tillgodose det i linbaneutredningen identifierade behovet av spårväg (blå linje).

Kartan visar ett möjligt exempel på hur Järntorgslänken och Gropegårdslänken kan trafikeras, för att förbinda Biskopsgården och Lundby med västra centrum, Sahlgrenska och västra Göteborg.


Detta förverkligar linbaneutredningens intentioner.


Linje 6 leds över Lindholmsförbindelsen-Gropegårdslänken och ger så en snabb förbindelse Länsmansgården-Lindholmen-Sahlgrenska, samtidigt som Järntorget och Brunnsparken avlastas.


Linje 13 förlängs över Lindholmsförbindelsen till Frölunda och binder så samman Lundby med Lindholmen och västra Göteborg. Detta förverkligar linbanans norra del.


Ny linje 14 binder samman Länsmansgården med Lindholmen, Järntorget, Hagastationen, Valand och Mölndal. Detta förverkligar linbanans södra del.