Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiella förslag

Behovet av spårväg till Lindholmen har sedan länge konstaterats (Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport, 2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36). I måldokumentet Koll2035 föreslås spårväg Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen och linbana Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen. I linbaneutredningen (s. 46) dras slutsatsen att en förbindelse motsvarande kapaciteten av en spårvagnslinje behövs Järntorget-Lindholmen-Wieselgrensplatsen. Linbanan har senare avförts, men behovet kvarstår.


I september 2021 beslutade kommunfullmäktige (§ 24, punkt 1) om en spårvägstunnel Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen. Samtidigt beslutades (§ 24, punkt 6), efter vårt remissvar, att översiktligt utreda möjligheten till en koppling Lindholmen - Järntorget.


Den utredning som gjordes inför beslutet kan läsas på Trafikkontorets sammanträde 2020-08-27 (klicka på handling 23).


I april 2022 presenterades en visualisering angående anslutning vid Linnéplatsen.


Våra förslag

Lindholmen - Linnéplatsen

Vi ställer oss bakom beslutet om spårvägstunnel Lindholmen - Linnéplatsen via Stigbergstorget.


Via Johannesplatsen

Man bör dock utreda om det är möjligt att anlägga tunneln via Johannesplatsen istället för via Stigbergstorget. Anledningen är att Stigberget är just ett berg. För en broförbindelse över älven, är det en fördel att ansluta till ett berg. Om man bygger en tunnel är det istället en nackdel. Enligt utredningen blir det hela 35 meters höjdskillnad från tunnelhållplatsen under Stigbergstorget upp till ythållplatsen (Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 29, tillika filens s. 29) vilket motsvarar ett 14-våningshus i höjd. Detta ger långa bytestider och onödig energiåtgång till rulltrappor och hissar. Vid Johannesplatsen kan höjdskillnaden i princip halveras och byten kan därför ske snabbare där. Där finns också gott om plats att anordna hållplatslägen på ytspårvägen, medan det är relativt trångt på Stigbergstorget.


Då det ännu inte stod klart om man ville bygga bro eller tunnel, var Stigbergstorget en naturlig anknytningspunkt. Nu när man bestämt sig för en tunnel, bör man frigöra sig från tidigare utredningsdirektiv och söka den bästa lokaliseringen för en tunnel.


Dessutom leder en lokalisering via Johannesplatsen till en kortare förbindelse Lindholmen - Järntorget.

Järntorgslänken

Lindholmen - Järntorget


Officiellt förslag

Linbaneutredningen (s. 46) har alltså dragit slutsatsen att det finns ett behov av förbindelse Lindholmen - Järntorget motsvarande en spårvägslinje. Även i Lindholmsförbindelseutredningen dras slutsatsen att "Det är [...] av största betydelse att möjligheten att nå Järntorget och centrala staden via Lindholmsförbindelsen säkras på något sätt" (Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Förslag till linjeföring, 29 (filens s. 70)).


I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att översiktligt utreda möjligheten till en koppling Lindholmen - Järntorget.


Vårt förslag

Vi ser det som mycket angeläget att en sådan förbindelse kommer till stånd. En sådan förbindelse skulle även leda till en direktförbindelse mellan Lindholmen och Hagastationen.


Vilka alternativ som är möjliga bör utredas noga. Då vi inte har tillgång till geologiska data och fakta om eventuella anläggningar under jord, kan vi bara framkasta några olika idéer i frågan.


Officiella alternativ

Via Stigbergstorgets underjordiska hållplats

och Johannesplatsen

Det officiella förslaget (grått i vår karta) avgrenas söder om Stigbergstorgets hållplats och kommer ut ur berget vid Johannesplatsen. På vägen gör det en rejäl rundtur på 1 km i berget under Masthuggskyrkan med en hastighet av 30 km/h (Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret, s. 16, 24. Filens s. 217, 225). Detta förslag är inte bra. Istället föreslår vi att andra uppslag prövas.


Via Linnélatsen (ej inritat i kartan)

Även en förbindelse via Linnéplatsen-Övre Husargatan har föreslagits (Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Förslag till linjeföring, 29 (filens s. 70)). Detta blir en ännu längre omväg. Enligt de senaste förslagen om utformning av Linnéplatsen (Visualisering för anslutning till Linnéplatsen april 2022) visar sig en sådan koppling också omöjlig. En annan lösning behöver alltså sökas.


Våra alternativ

Vi föreslår att avgreningen istället sker norr om Stigbergstorgets (alternativt Johannesplatsens) underjordiska hållplats. På så sätt kan snabbare stigning mot Järntorget erhållas. Resenärerna mellan Lindholmen och Järntorget får utan mellanliggande hållplats en snabbare resa, och de som skall byta för resa västerut kan välja en linje som passerar hållplatsen.


Ju närmare hållplatsen förgreningen kan förläggas, desto mindre tidsförluster görs i anslutning till sänkt fart vid växeln.


Vi har skissat på tre alternativa lösningar med förgrening norr om Stigbergstorgets eller Johannesplatsen underjordiska hållplats:
Via Emigrantvägen

Grönt alternativ i vår karta går upp via betongtråg längs Emigrantvägen och ansluter till Järntorget via Järnvågsgatan. Om utrymmet är för litet, kan man överväga att bereda plats genom att spårvägen mynnar under en av Oscarsledens körbanor, som byggs på viadukt över platsen; alternativt att Oscarsledens körbanor anläggs i två plan över varandra.


Via Första Långgatan

Rött alternativ i vår karta går upp via betongtråg längs Första Långgatan. Om detta alternativ är intressant, bör det utredas skyndsamt, då ny detaljplan för området redan kommit långt.


Via Johannesplatsen

Blått alternativ i vår karta gör likt det officiella förslaget (grått) sin stigning i berget under Masthuggskyrkan och mynnar vid Johannesplatsen. Genom att förgreningen sker norr om Stigbergstorgets underjordiska hållplats, kan bangeometrin göras snävare och man kan förhoppningsvis undvika de ledningar i berget som motiverar den stora omvägen i det officiella förslaget (s. 16 i ovan nämnda utredning). Om man trots det inte klarar rimlig stigning, kan bergtunneln mynna under Johannesplatsen och ansluta till spårvägen längs Första Långgatan i en lösning som liknar rött alternativ ovan.Hela linbanan kan förverkligas som spårväg!

 - Gropegårdslänken


Länken mot Järntorget kan förverkliga den södra delen av linbanan som spårväg.

Med Gropegårdslänken Lindholmen - Lundby kan även den norra delen av linbanan förverkligas som spårväg.

Först med Gropegårdslänken får förbindelserna Lindholmen-Linnéplatsen och Lindholmen-Järntorget sin fulla potential med genomgående trafik mot Länsmansgården och centrala Hisingen.


Exempel på möjlig trafikering som ersätter linbanan (inklusive Gropegårdslänken och Vasalänken).

Med länken mot Järntorget kan fler direktresor erbjudas.


* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Handelshögskolan - Valand - Korsvägen - Mölndal.


Befintliga linjer, och linjer Lindholmen - Frihamnen, har inte ritats ut

.

Tidigare broalternativ

Både vi och officiella utredningar har tidigare även arbetat med olika broalternativ. I ovan anförda utredning har en 12-meters öppningsbar bro som går in i tunnel under Stigbergstorget, och en 27-meters ej öppningsbar bro som ansluter i plan till Stigbergstorget via Amerikagatan, studerats. Även en öppningsbar bro på 18 meter har studerats. I alternativ som ansluter till Stigbergstorget i plan, kan befintlig spårväg i Bangatan utnyttjas och tunnel gå in i berget mot Linnéplatsen först vid Djurgårdsplatsen.


Mot Järntorget

En spårväg via bro som ansluter i plan till Stigbergstorget kan lätt anslutas mot Järntorget med växlar på Stigbergstorget.


För en bro som går in i ytlig tunnel under Stigbergstorget har två olika lösningar för koppling mot Järntorget föreslagits: Dels en förgrening söder om Stigbergstorgets underjordiska hållplats via tunnel i berget under Masthuggskyrkan, en tunnel som mynnar vid Johannesplatsen (Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport - Förslag till linjeföring, Trafikkontoret, s. 13, 23; Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikutformning, Trafikkontoret, s. 56, 58. Filens s. 139, 141, 214, 224), dels en förgrening norr om Stigbergstorgets underjordiska hållplats via ramp på utsidan av Stigberget och med anslutning vid Johannesplatsen (Lindholmsförbindelsen Underlagsrapport: Trafikutformning, Trafikkontoret, s. 59. Filens s. 142).