Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiella förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


I måldokumentet Koll2035 föreslås spårväg Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen och linbana Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen.


I linbaneutredningen föreslås en linbana med samma kapacitet som en spårvagnslinje (s. 46) och med restiden Lindholmen - Järntorget på 4,5 minuter (s. 51). Linbanan har senare avförts av kostnadsskäl.


En spårvägsförbindelse Lindholmen - Linnéplatsen har utretts och presenterats sommaren 2020 (Trafikkontorets sammanträde 2020-08-27, klicka på handling 23.) För sträckan Lindholmen - Linnéplatsen presenteras tre alternativa lösningar: 27 meters fast bro över älven, 12 meters öppningsbar bro, eller tunnel under älven. Sträckan Lindholmen - Järntroget prioriteras inte i utredningen.


Våra förslag

Vi stödjer att en spårväg byggs Lindholmen - Linnéplatsen. Vi väljer att inte ta ställning till vilket av förslagen vi vill förorda. Vi vill istället lyfta fram förbindelsen Lindholmen - Järntorget. Linbaneutredningen har konstaterat att det föreligger behov motsvarande en spårvagnslinje mellan Lindholmen och Järntorget. Om behov av spårväg mellan Lindholmen och Järntorget identifierats, är det alltså också en spårväg som behöver byggas mellan Lindholmen och Järntorget, för att ersätta den avförda linban. En spårväg kan sannolikt även matcha eller överträffa linbanans restid 4,5 minuter, särskilt om tunnelalternativet utan hållplats väljs.


För att nå tillräcklig kapacitet till Lindholmen, och för att ersätta även norra delen av linbana, behöver förslagen även kompletteras med en spårvägslänk till Lundby (Gropegårdsgatan).


Tekniska lösningar

Broalternativ

Vi har tidigare föreslagit dels ett broalternativ, dels ett tunnelalternativ. I vårt broalternativ (se kartan) ansluter bron till Amerikagatan och spårvägen ansluter till befintlig spårväg vid Stigbergstorget, vilket möjliggör att växlar läggs in för resa mot Järntorget. Trafikkontoret har presenterat två bra alternativ, och vi väljer att inte ta ställning för något av dem. Det är viktigt att, om något av broalternativven väljs, en bra lösning för resa Lindholmen - Järntorget utförs, så att det av  linbaneutredningen konstaterade behovet av spårväg tillgodoses.


Tunnelalternativ

Trafikkontoret har föreslagit en tunnel som går under Stigbergstorget. Detta ger en höjdskillnad från tunnelhållplatsen under Stigbergstorget upp till ythållplatsen på 35 meter (Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 29). Trafikkontoret presenterar också en koppling mot Järntorget som utgörs av en 1 km lång seprentinslinga i berget under Masthuggskyrkan. 


Vi föreslår istället att tunneln förläggs under Johannesplatsen och att en hållplats där återöppnas på ytlinjen. Detta halverar i princip avståndet mellan tunnel- och ythållplats.


Vi föreslår också, att en tunnelgren länkas av mot Järntorget norr om hållplatsen vid Johannesplatsen. Länken kan stiga mot ytan längs Första Långgatan och ansluta till befintlig spårväg mellan Masthuggtorget och Järntorget. Den länken blir alltså hållplatslös och går direkt mellan Lindholmen och Järntorget och fyller därmed väl linbanans funktion.


Eventuellt kan en tunnelhållplats vid Stigbergstorget/Johannesplatsen helt uteslutas, och byte västerut ske vid Järntorget.


Tidplan

Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Se även

Lindholmen - Gropegårdsgatan - Lundby (Gropegårdslänken)

Lindholmen - Frihamnen


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Linjekartan till höger:


Exempel på möjlig trafikering som ersätter linbanan (inklusive Gropegårdslänken)


* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Valand - Korsvägen - Mölndal.


Befintliga linjer, och linjer Lindholmen - Frihamnen, har inte ritats ut.

Kartan ovan visar hur tunnelalternativet istället kan gå under Johannesplatsen, och hur en hållplatslös länk kan grena av mot Järntorget.


Kartan avser inte att kommentera något av broalternativen.

Kartan ovan visar hur förbindelsen bör anpassas för att kunna ersätta den avförda linbanan. Broalternativet kan ha en sväng vid Stigbergstorget. En hållplatslös gren på tunnelalternativet ger sannolikt en snabbare förbindelse Lindholmen - Järntorget än linbanan.