Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget/Linnéplatsen

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan) 

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiella förslag

I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger.


I måldokumentet Koll2035 föreslås spårväg Frihamnen-Lindholmen-Stigbergstorget-Linnéplatsen och linbana Järntorget-Lindholmen-Volvo Lundby-Wieselgrensplatsen.


I linbaneutredningen föreslås en linbana med samma kapacitet som en spårvagnslinje (s. 46) och med restiden Lindholmen - Järntorget på 4,5 minuter (s. 51). Linbanan har senare avförts, men behoven kvarstår och någon alternativ lösning har ännu inte presenterats.


En spårvägsförbindelse Lindholmen - Linnéplatsen har utretts och presenterats sommaren 2020 (Trafikkontorets sammanträde 2020-08-27, klicka på handling 23.) För sträckan Lindholmen - Linnéplatsen presenteras tre alternativa lösningar: 27 meters fast bro över älven, 12 meters öppningsbar bro, eller tunnel under älven. Sträckan Lindholmen - Järntorget prioriteras inte i utredningen.


Våra förslag

Vi stödjer att en spårväg byggs Lindholmen - Linnéplatsen. Vi väljer att inte ta ställning till vilket av förslagen vi vill förorda. Vi vill istället lyfta fram förbindelsen Lindholmen - Järntorget - Hagastationen.  Linbaneutredningen har konstaterat att det föreligger behov motsvarande en spårvagnslinje mellan Lindholmen och Järntorget. Om behov av spårväg mellan Lindholmen och Järntorget identifierats, är det alltså också en spårväg som behöver byggas mellan Lindholmen och Järntorget, för att ersätta den avförda linban.


Förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen erbjuder en unik möjlighet att binda samman Lindholmen och Järntroget, utan att en separat älvförbindelse behöver byggas. Istället räcker det att komplettera förbindelsen Lindholmen - Linnéplatsen med en gren Stigberget - Järntorget - Hagastationen. 


En spårväg kan sannolikt även matcha eller överträffa linbanans restid 4,5 minuter, särskilt om tunnelalternativet utan hållplats väljs. En sådan länk är också värdefull vid trafikstopp på sträckan Stigbergstorget-Linné, då det är mycket besvärligt att ordna ersättningstrafik Stigbergstorget-Lindholmen.


Länken mot Järntorget fyller sin fulla potential, med möjlighet till genomgående linjer mot Biskopsgården, om även en spårvägslänk till Lundby (Gropegårdsgatan). Detta ger ännu större kapacitet till Lindholmen och ersätter även linbanans norra del.


Tekniska lösningar

Broalternativ

Vi har tidigare föreslagit dels ett broalternativ, dels ett tunnelalternativ. I vårt broalternativ (se kartan) ansluter bron till Amerikagatan och spårvägen ansluter till befintlig spårväg vid Stigbergstorget, vilket möjliggör att växlar läggs in för resa mot Järntorget. Trafikkontoret har presenterat två bra broalternativ, och vi väljer att inte ta ställning till något av dem. Det är dock viktigt att en bra lösning för resa Lindholmen - Järntorget utförs, så att det av  linbaneutredningen konstaterade behovet av spårväg tillgodoses. För lågbroalternativet presenterar utredningen två bra förslag till länk mot Järntorget. I högbroalternativet är det bara att lägga in växlar vid Stigbergstorget.


Tunnelalternativ

Trafikkontoret har föreslagit en huvudtunnel som går under Stigbergstorget. Detta ger en höjdskillnad från tunnelhållplatsen under Stigbergstorget upp till ythållplatsen på 35 meter (Teknisk förstudie: Lindholmsförbindelsen: Huvudrapport, Trafikkontoret, s. 29). 


Vi föreslår istället att tunneln förläggs under Johannesplatsen och att en hållplats där återöppnas på ytlinjen. Detta halverar i princip höjdskillnaden mellan tunnel- och ythållplats.


Tunnellänk mot Järntorget och Hagastationen

Trafikkontoret presenterar en koppling mot Järntorget som utgörs av en 1 km lång serpentinslinga i berget under Masthuggskyrkan.


Detta är inte en särskilt lyckad lösning. Det bör utredas om det går att göra på något annat sätt. Skulle det exempelvis gå att hitta en snävare bana genom berget, om man låter länken mot Järntorget grena av norr om hållplatsen Stigbergstorget? På detta sätt fås också en snabbare förbindelse Lindholmen-Järntorget.


En ytterligare möjlighet är att grenen mot Järntorget inte förläggs till Stigberget, utan stiger mot Järntorget längs Första Långgatan eller Oscarsleden. På så sätt fås en direktförbindelse Lindholmen-Järntorget utan stopp, som helt fyller linbanans funktion. Denna lösning fungerar även om huvudtunneln förläggs till Johannesplatsen.


Eventuellt kan en tunnelhållplats vid Stigbergstorget/Johannesplatsen helt uteslutas, och byte västerut ske vid Järntorget. På så sätt fås mycket snabb förbindelse Lindholmen-Linné och kostnader sparas.


Tidplan

Om älvförbindelsen tar lång tid att förverkliga, kan Gropegårdslänken eventuellt byggas före den, för att ersätta norra delen av linbanan. Detta möjliggör genomgående trafik Biskopsgården - Lindholmen - Frihamnen - centrum. Tills spårväg Lindholmen - Järntorget är klar, kan provisorisk snabbfärja återinrättas Lindholmen - Rosenlund.


Spårväg bättre än linbana

Spårväg har många fördelar jämfört med en linbana:

* Spårväg ger möjlighet till fler direktresor, eftersom spårvägslinjerna kan gå genom hela staden (se förslag nedan). Linbanan är däremot kort, vilket leder till fler byten.

* Spårväg har högre kapacitet och kan erbjuda flera sådana genomgående direktlinjer (se förslag nedan).

* Spårväg ger tryggare resor genom möjligheten till nödbroms och snabb och enkel utrymning, medan linbanans gondoler kräver ganska avancerad utrymning som tar lång tid. Riskerna kan vara både materiella såsom brand eller tekniska fel, eller mänskliga såsom hot eller ofredande.

* Spårväg bygger vidare på en i staden väletablerad teknik, vilket leder till lägre kostnader. En linbana inför däremot ett nytt trafikslag, vilket innebär att man måste bygga upp ytterligare en infrastruktur av teknisk kompetens och utrustning, vilket leder till onödiga extrakostnader.

* Spårväg är ett standardiserat system, som erbjuds av ett flertal leverantörer, både avseende bana och rullande materiel, vilket leder till lägre kostnader, högre kvalitet och säkrare leveranser. Linbana erbjuds av ett mindre antal leverantörer med icke inbördes kompatibla system. Risken finns att man blir beroende av en enda leverantör, vilket ger högre kostnader. Om den leverantören av något skäl inte levererar - i tid, med önskad kvalitet, eller över huvud taget - kan stora svårigheter att upprätthålla driften uppstå.


Se även

Lindholmen - Gropegårdsgatan - Lundby (Gropegårdslänken)

Lindholmen - Frihamnen


Läs mer

Se vårt remissvar hösten 2020 (PDF).


Vill Du läsa mer så finns en äldre version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Kartan ovan visar hur tunnelalternativet istället kan gå under Johannesplatsen, och hur en hållplatslös länk kan grena av mot Järntorget.


Kartan avser inte att kommentera något av broalternativen.

Kartan ovan visar hur förbindelsen bör anpassas för att kunna ersätta den avförda linbanan. Broalternativet kan ha en sväng vid Stigbergstorget. En hållplatslös gren på tunnelalternativet ger sannolikt en snabbare förbindelse Lindholmen - Järntorget än linbanan.

Linjekartan ovan:


Exempel på möjlig trafikering som ersätter linbanan (inklusive Gropegårdslänken).

Spårväg erbjuder direktresor till stora delar av staden, där linbana genererar byten.


* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Valand - Korsvägen - Mölndal.


Befintliga linjer, och linjer Lindholmen - Frihamnen, har inte ritats ut.