Marklandsgatan-Högsbo-Askim

Marklandsgatan - Högsbo - Askim

Befintliga strukturer

Mellan Linnéplatsen och Särö gick mellan åren 1903-1965 Säröbanan. Viadukterna längs Dag Hammarskjöldsleden är på västra sidan redan förberedda för spårväg. Det är alltså mycket enkelt att anlägga spårväg till Järnbrott längs denna korridor.


Officiellt förslag

I utredningen Koll 2035 föreslås sträckan Marklandsgatan - Järnbrott få spårväg med stadsbanestandard 2023-2027 med eventuell förlängning söderut efter 2035.


I utredningen Översiktsplan för Göteborg: Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldleden, Samrådshandling december 2018, framläggs också förslag om spårväg med stadsbanestandard (i utredningens alternativ C), alternativt lokalspårväg (i utredningens alternativ A-B), på samma sträcka. Som alternativ framförs idén om en järnväg från Västlänken och Linnéplatsen, via Dag Hammarskjöldsleden och Säröleden till Kungsbacka.


Trafikkontoret önskar, i sitt remissvar till ovanstående utredning, spårväg med stadsbanestandard.


Våra förslag

Vi är mycket positiva till att staden planerar för spårväg i området!

Vi vill kommentera förslagen enligt följande:


Principer

Vi tror att spårvägen i området bör byggas ut enligt följande principer:

- Spårväg och bebyggelse bör redan från början planeras tillsammans för optimalt samspel.

- Spårvägen bör vara av snabbspårvägs-/stadsbanestandard.

- Spårvägen bör redan från början byggas till Askim, med möjlighet till ytterligare förlängning söderut.

- Spårvägen bör ansluta till bussterminal i närheten av Järnbrottsmotet.

- Spårvägen bör även anpassas för anslutning till en eventuell spårväg Mölndal - Frölunda via Otto Elanders Gata och Frölunda Smedjegata (se vårt förslag om detta).

- Dag Hammarskjöldsleden bör behållas för snabb buss- och biltrafik.


Alternativ (1-3)

Utan inbördes ordning.


1) Stadsbyggnadskontorets alternativ C: Kopplande gator (modifierat)


Vår kommentar

Det av stadsbyggnadskontorets förslag som ligger närmast ovanstående principer är alternativ C: Kopplande gator. Det är i huvudsak ett bra förslag, som vi bejakar med några modifieringar:

- Vi vill redan från början bygga spårvägen till Askim.

- Spårvägen anläggs mellan Marklandsgatan och Radiotorget i befintligt spårvägsreservat längs Dag Hammarskjöldsledens västra sida.

- Vi vill flytta bussterminalen vid Järnbrottsmotet till Söderleden, så att man kan få en bytespunkt mellan spårväg och expressbusstrafik.

- Vi vill behålla Dag Hammarskjöldsleden som trafikled.


Beskrivning

Spårväg med stadsbanestandard föreslås alltså följa Dag Hammarskjöldsleden söderut i befintligt spårvägsreservat till Radiotorget där den korsar leden, följer Victor Hasselblads Gata söderut på egen banvall, korsar Söderleden och ansluter där till ny bussterminal, och följer sedan Säröleden söderut till Trollåsvägen i Askim.


Analys

Alternativet ger snabba spårvägsresor för boende på båda sidor av Dag Hammarskjöldsleden samt i Askim, samt koppling mellan Askim och Högsbo. Däremot blir gångavstånden till östra delen av den tänkta nya bebyggelsen i Högsbo stora.

2-3) Östligt bebyggelsescenario

Vi har också skissat på ett alternativt bebyggelsescenario. En möjlighet är att ge stadsdelen mer karaktär av blandstad genom att behålla mycket av de befintliga verksamheterna. Verksamheterna kan då framför allt bevaras längs Dag Hammarskjöldsleden, som bullerskydd mot bebyggelsen, medan nybyggnationen av bostäder kan koncentreras i områdets östra del. Detta innebär också att spårvägen bör ha ett lite mer östligt läge.


2) Snabbspårväg/stadsbana längs Olof Asklunds och Victor Hasselblads gator


Beskrivning

Spårväg med stadsbanestandard föreslås utgå från Marklandsgatan, korsa Dag Hammarskjöldsleden och sedan följa den söderut på dess östra sida till i höjd med Verktumsgatan, där den svänger österut och på egen banvall följer Olof Asklunds och Victor Hasselblads gator. Vid Frölunda Smedjegata svänger den västerut och ansluter till bussterminalen vid Järnbrottsmotet, och går därifrån vidare till Askim (Trollåsvägen) på Säröledens östra sida.


Analys

Detta alternativ ger närhet till spårvägen i Högsboområdet, snabb spårtrafik till Askim, samt kontakt mellan Askim och nybebyggelsen i Högsbo. Gångavståndet till bebyggelsen väster om Dag Hammarskjöldsleden är fortfarande någorlunda rimligt. Alternativet betjänar i viss mån även bebyggelsen väster om Dag Hammarskjöldsleden.


3) Snabbspår längs Dag Hammarskjöldsleden och eventuell lokalspårväg i Lona Knapes Gata


Beskrivning

En snabbspårvägslänk föreslås från Marklandsgatan följa Dag Hammarskjöldsleden söderut i befintligt spårvägsreservat hela vägen till Järnbrottsmotet, där den korsar leden och ansluter till bussterminalen, samt därifrån fortsätter söderut till Askim (Trollåsvägen) längs Säröledens östra sida. Detta är ett snabbspår på sträckan Marklandsgatan - Järnbrott, med en mellanliggande hållplats endast vid Marconimotet.

En bussgata byggs för lokaltrafiken längs A Odhners, Lona Knapes och Otto Elanders gator till Mölndalsgränsen. Denna kan senare vid behov konverteras till lokalspårväg på egen banvall.


Analys

Även detta alternativ ger närhet till spårväg i Högsboområdet. Det ger ännu snabbare spårtrafik till Järnbrott och Askim, men ingen koppling mellan Askim och Högsbo.

Högsbo - Askim


Högsbolinjen byggs redan från början ut till Askim (Trollåsvägen), med möjlighet till förlängning söderut.


Se även

Askim - Hovås

Mölndal - Frölunda

Högsbohöjd