Bellevue-Östra Sjukhuset

Bellevue - Utby - Östra Sjukhuset

Det finns ett behov av att överbrygga barriärerna Säveån, Västra Stambanan och E20 för att kunna förbinda Backa (via den föreslagna länken vid Marieholm) och de nordvästra stadsdelarna, med Östra Sjukhuset. På köpet får den stora nya bebyggelsen i Kviberg, och västra Utby, spårväg.


Spårvägen föreslås, där så är möjligt, gå i egen banvall söder om Kvibergsvägen-Utbyvägen. Mellan Orrebacksgatan och Strandängsledet vänder spårvägen söderut och korsar järnväg och motorväg på viadukt. Spårvägsviadukten ansluter till Fräntorpsmotet och följer Fräntorpsgatan. Söder om Skördevägen svänger den västerut och går i tunnel genom berget för att sedan ansluta till vändslingan vid Östra Sjukhuset.


Länken kan exempelvis trafikeras med en linje över den föreslagna länken Brunnsbo-Gamlestaden och vidare längs Gropegårdslänken över Lindholmen mot fastlandet.


Se även

Brunnsbo-Gamlestaden

Gullbergsvass

Kortedalatunneln