Sahlgrenska

Sahlgrenska

Officiellt förslag

Förbi Sahlgrenska och Wavrinskys plats går trafiken trögt på grund av kurvor, buss- och biltrafik, samt hänsyn till sjukhuset. Här önskar Koll 2035 en spårtunnel Chalmers - Wavrinskys Plats - Sahlgrenska - Medicinareberget, men inte före 2035.


En kortare presentation gjordes av Trafikkontoret i april 2022.


Våra förslag

Vi anser att åtgärder i området bör prioriteras för att snabba upp hastigheterna.

Vi har skissat på tre olika lösningar.


Tunnel under Wavrinskys plats

Alla tre lösningarna innehåller en tunnel under Wavrinskys plats. Tunneln går vid Chalmers in i berget under Egnahemsvägen, och mynnar i andra änden i berget under vattentornet vid Mikrobiologen.


Förbi Sahlgrenska


Alternativ högbana

I detta alternativ mynnar tunneln vid Mikrobiologen på en vånings höjd och går ut på en viadukt förbi Sahlgrenska där en hållplats anläggs. Viadukten fortsätter i vidare kurvor än nuvarande ner på banan längs Slottsskogen mot norr och söder.


En fördel med denna lösning är att den sannolikt blir billigare och ger större trygghetskänsla än tunnellösningar. Det är också närmare till Medicinareberget om man bygger en gångväg dit. Nackdelar är att den ger sämre tillgänglighet för personer som har svårt att gå, och riskerar att ge mer buller, om den inte isoleras väl.


Alternativ tunnel

I detta alternativ mynnar spårvägen inte alls vid Mikrobiologen utan korsar istället Guldhedsgatan i en ytlig tunnel med betonglock på väl in i Medicinareberget, där en hållplats ordnas. En sådan kan ordnas i samma plan som Sahlgrenska, och med rulltrappor upp till Medicinareberget. Tunneln korsar sedan Per Dubbsgatan på samma sätt i ytlig tunnel med betonglock, som går över i en viadukt över gräsplanen och Dag Hammarskjölds led, samt går i lika vida bågar ner på banan längs Slottsskogen mot norr och söder.


Men denna lösning blir det bekväma anslutningar till både Sahlgrenska och Medicinareberget, men miljön blir mer otrygg och kostnaden högre.


Alternativ biltunnel

Det har länge diskuterats att bygga bort biltrafiken genom en biltunnel under Medicinareberget. Då skulle spårvagnar och bussar få separerade körfält och gång- och cykeltrafiken skulle underlättas och få bättre luftkvalitet.


Se även

Snabbspår centrum

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Chalmers - Mölndal


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).