Sahlgrenska

Sahlgrenska

Officiella förslag

Förbi Sahlgrenska och Wavrinskys plats går trafiken trögt på grund av kurvor, buss- och biltrafik, samt hänsyn till sjukhuset. Här önskar Koll 2035 en spårtunnel Chalmers - Wavrinskys Plats - Sahlgrenska - Medicinareberget som skall stå klar 2035.


Ett förslag till utformning av en sådan tunnel presenterades av Trafikkontoret i april 2022.


I förslaget finns även inritat en möjlig järnvägsförbindelse från Hagastationen och söderut mot Frölunda/Järnbrott - Askim - Kungsbacka, med en station vid Medicinaregatan.


Planer finns också att bygga om befintlig ythållplats vid Sahlgrenska för rakspår och separata parallella busshållplatser.


Våra förslag

Vi stödjer de förslag omtunnelspårväg som finns i Koll 2035 och i presentationen från 2022 ovan.


I vårt förslag går spårvägen från hållplatsen Chalmers in i berget under Egnahemsvägen, korsar i tunnelläge Guldhedsgatan vid Medicinaregatan och mynnar under Per Dubbsgatan vid Änggårdsplatsen. Spårvägen går där ut på viadukter över Dag Hammarskjöldsleden och ansluter mot norr och söder till befintlig spårväg längs Slottsskogen. På sträckan finns en underjordisk hållplats i Medicinareberget.


Om man inte har råd att investera i hela tunneln på en gång, kan den eventuellt uppdelas i två etapper. Den sträcka som bör prioriteras är då Chalmers-Medicinaregatan, eftersom den trånga och kurviga sträckan

 

mellan Chalmers och Wavrinskys plats torde vara den som är långsammast och mest utsatt för trafikstockningar. På detta sätt kan man också få ett snabbspår förbi hållplatserna Wavrinskys Plats och Medicinaregatan.


För att uppnå så mycketplanskildhet som möjligt, föreslår vi att etapp 1 mynnar i berget nedanför Medicinaregatan 2 och norrifrån ansluter till befintlig hållplats Sahlgrenska, vilken då sannolikt är ombyggd enligt ovannämnda planering. Sträckningen ger också en rimlig bangeometri både för en etapp 1 och för tunneln i sin helhet.


Parallellt med etapp 1 kan befintlig ytspårväg Chalmers-Wavrinskys Plats-Medicinaregatan behållas med sina hållplatser som lokalspårväg, liksom grenen till Guldheden. Detta kan eventuellt göras även när etapp 2 byggts. I vart fall bör sträckan Chalmers-Guldheden behållas.


Se även

Snabbspår centrum

Lindholmen - Stigbergstorget - Järntorget / Linnéplatsen

Lindholmen - Lundby (Gropegårdslänken)

Chalmers - Mölndal

Medicinaregatan - vändslinga


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).