Remissvar Lindholmen 2023

Remissvar

Lindholmen Järnvägsplan 2023


Remisshandling som besvaras:

Samrådsunderlag Lindholmsförbindelsen

Järnvägsplan

2023-10-27

EXF-2023-02713