Lindholmen - Lundby (Gropegårdsgatan)

Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)

     - Gropegårdslänken

Lindholmsförbindelsen

Förslaget skall ses som en helhet tillsammans med länkarna 

Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen

och 

Lindholmen-Frihamnen.


Officiellt förslag

Gropegårdslänken föreslogs av Spårvägsutvecklingsgruppen i ett remissvar till remissutgåvan av principprogrammet Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016). Gropegårdslänken väckte gensvar och togs med i slutversionen av Koll2035. Eventuellt genomförande planeras dock inte förrän efter 2035.


I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg tycks länken bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


I utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 34-36) dras slutsatsen att kapacitetsbehovet till Lindholmen kommer att ligga högre än vad bussar klarar av och att behov av spårväg alltså föreligger. 


Vårt förslag

Vi gör bedömningen att Gropegårdslänken bör ses som i ett större sammanhang och att den utgör en viktig tvärföbindelse i ett framtida spårvägsnät. Förbindelsen ger tillsammans med länken Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen snabbare resor mellan Biskopsgården och centrala och västra Göteborg. Den ger snabbare resor mellan Biskopsgården och Lindholmen, inte minst för alla gymnasieungdomar. Den ger en förbindelse med spårvagn och cykel mellan Masthugget - Lindholmen - Lundby, där idag ingen förbindelse finns alls. Den ger en förbindelse mellan Lindholmen och Wieselgrensplatsområdet. Den ger på grund av möjlighet till genomgående linjer möjlighet för fler direktresor till eller via destinationer där den korta föreslagna linbanan Järntorget - Lindholmen - Volvo Lundby - Wieselgrensplatsen för många resenärer genererar byte. Den ger möjlighet till direktresor mellan Chalmers Johanneberg - Chalmers Lindholmen - Volvo Lundby.


En 500 meter lång viadukt över Lundbyleden är förstås inte gratis. Men det blir sannolikt ändå betydligt billigare än linbanan. Och förbindelsen över älven är ju ändå tänkt att byggas.


Länken föreslås ansluta till spårvägen till Biskopsgården vid hållplatsen Gropegårdsgatan via en triangelhållplats på viadukt, som ansluter till befintlig viadukt. Spårvägen tas sedan ner till gatuspår i Gropegårdsgatan genom Volvoområdet. Där Inlandsgatan kröker österut, går spårvägen ut på en viadukt över Herkulesgatan, Lundbyleden och Hamnbanan. Den går sedan ner på Polstjärnegatan. Den går fram till Lindholmsallén och ansluter där till de föreslagna spårvägslänkarna till Stigbergstorget - Linnéplatsen, respektive Frihamnen - centrum.


Hållplats

Rambergsstaden


Exempel på möjlig trafikering

(utöver befintliga linjer)

* Linje 6: Länsmansgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Sahlgrenska - Chalmers - Kortedala.

* Linje 13: Sahlgrenska - Skånegatan - Centralstationen - Wieselgrensplatsen - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Linnéplatsen - Frölunda.

* Ny linje: Biskopsgården - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigberget - Hagastationen - Valand - Korsvägen - Mölndal.


Läs mer

Vill Du läsa mer så finns en äldre och mer utförlig version under fliken Utredning 2016 (PDF).

Exempel på möjlig trafikering (utöver befintliga linjer)

(se texten).