Gensvar

Gensvar

Spårvägsutvecklingsgruppen bildades inom Spårvägssällskapet Ringlinien år 2015. Under denna rubrik kommer vi att lägga ut de av våra förslag som väckt intresse eller förverkligats.


Lindholmen - Volvo Lundby - Lundby (Gropegårdsgatan)  Gropegårdslänken

I principprogrammet Koll 2020 (2009, s. 20) finns en spårvägsförbindelse mellan Eketrägatan och Lindholmen.


Utredningen Ny spårväg på Hisingen: Huvudrapport (2013, Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Ramböll. s. 29-32) redovisar fem olika sätt att knyta samman Lindholmen med befintlig spårväg mot Biskopsgården. Gropegårdslänken finns inte med bland dem.


Remissutgåvan till Koll 2035 (Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035: Remissutgåva 2016, s. 32-34) föreslår ett stombusstråk, förberett för spårväg, mellan Vårväderstorget och Ivarsberg längs Yrvädersgatan och Hisingsleden. Gropegårdslänken finns såvitt vi kan se inte med.


Spårvägsutvecklingsgruppen föreslog Gropegårdslänken, en spårvägsförbindelse Lindholmen - Volvo Lundy - Gropegårdsgatan, i vårt remissvar till denna utredning. Länken väckte gensvar och togs med i den slutliga versionen av Koll 2035 (s. 54), med eventuellt genomförande efter 2035.


I samrådsunderlaget till Fördjupad Översiktsplan för Centrala Göteborg tycks länken bedömas som viktig. Här finns den med på en illustration på s. 13, där man tänker sig en förbindelse Biskopsgården - Gropegårdsgatan - Volvo Lundby - Lindholmen - Stigbergstorget - Linnéplatsen - Sahlgrenska - Chalmers - Krokslätt - Mölndal.


Förslaget presenterades första gången av vår sammankallande i spårvägsutvecklingsgruppen Gunnar Persson i en debattartikel i Göteborgs-Posten 2015 och sändes in till staden och regionen. Förslaget vidareutvecklades och infogades i Spårvägsutvecklingsgruppens utredning 2016 (s. 35, 37-38). Kommunen och regionen blev intresserade av förslaget och infogade det i det officiella målprogrammet Koll2035 där det föreslås genomföras 2028-2035.


Trafiknämnden har sedan låtit utreda förslaget och utredningen är positiv: Tunneln är möjlig att bygga, kapaciteten kan ökas och restiden kan reduceras med 2-3 minuter. Kostnad 1,3-1,7 miljarder. (Finns på Trafiknämnden, sammanträde 2020-02-06, ärende 23.)